Talony te będą stanowiły przychód pracownika podlegający opodatkowaniu. Nie podlegają one jednak opodatkowaniu VAT.

1. Talony i bony nie są świadczeniami rzeczowymi
Przychodem ze stosunku pracy są wszelkie świadczenia, jakie pracownik otrzymuje w związku z pozostawaniem w stosunku pracy, a w szczególności wynagrodzenia zasadnicze, nagrody, różnego rodzaju dodatki, a także świadczenia w naturze i inne świadczenia ponoszone za pracownika. Jednak nie każde świadczenie ze stosunku pracy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wolne od daniny są np. świadczenia rzeczowe otrzymywane przez pracownika, sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 380 zł. Należy pamiętać, że rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do wymiany na towary i usługi.
Zatem talony żywnościowe finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, bez względu na ich wartość, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako przychód ze stosunku pracy.

2. Talony i bony nie są towarem i nie podlegają VAT
Zakup takich talonów nie będzie jednak opodatkowany VAT. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega bowiem odpłatna dostawa towarów. Natomiast pod pojęciem towar rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części. A zatem bon (talon) nie jest towarem – dopiero pozwala na pozyskanie tego dobra (towaru) w przyszłości.

,br>
Podstawa prawna

  • art. 12 ust. 1, art. 21 ust.1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176),
  • art. 2, art. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535, ze zm.).

    Portal Kadrowy – odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne :: www.portalkadrowy.pl

    Artykuł pochodzi z serwisu: www.PortalKadrowy.pl :: Serwis specjalistów ds. personalnych