W Polsce także jest to możliwe. Tyle że ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym na razie jest martwa, a prawo zamówień publicznych, które także przewiduje udzielanie koncesji, wymaga stosowania przewidzianych w nim sztywnych procedur.

Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym została niedawno uchwalona. W piątek zaś Sejm przegłosował kolejny akt mówiący właściwie o takiej samej współpracy – ustawę o koncesji na roboty budowlane i usługi. Przewiduje ona odrębny od przepisów o zamówieniach publicznych tryb udzielania koncesji. Pozostawia on administracji publicznej dużo większą swobodę w wyborze partnera.

Ponadto ustawa umożliwia sytuację, w której opłaty za korzystanie z obiektu przez użytkowników będzie ponosił partner publiczny. Płatności te jednak nie mogą pokryć całości nakładów poniesionych przez koncesjonariusza.