Nie. Radny nie może zasiadać we władzach takiego klubu. Działalność radnego polegająca na zarządzaniu stowarzyszeniem (kluby sportowe rejestrowane są najczęściej jako stowarzyszenia) prowadzącym działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, mieści się w dyspozycji art. 24f ustawy o samorządzie gminnym.

Stowarzyszenie bowiem, mimo że jest w myśl art. 2 ust. 1 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach zrzeszeniem o celach niezarobkowych, może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Co prawda dochód z takiej działalności służy realizacji celów statutowych stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między członków, ale nie ma to znaczenia z punktu widzenia ograniczeń działalności gospodarczej radnego.