Od 1 stycznia br. zmienił się sposób przekazywania rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach. System do przesyłania sprawozdań został już uruchomiony. Sprawozdanie za rok 2007 można przekazać jedynie drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

Do przesłania sprawozdania niezbędne jest posiadanie przez Zamawiającego loginu-BZP i hasła-BZP (tego samego jak do zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych).

Ponieważ procedura przyznania loginu-BZP i hasła-BZP trwa ok. 2 tygodni, Zamawiający, którzy ich nie posiadają, a będą zobowiązani do przekazania sprawozdania, powinni niezwłocznie wystąpić o ich przyznanie.

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach za rok 2007 należy przekazać do UZP, do dnia 1 marca 2008 r. (włącznie).

Więcej informacji na temat przekazywania rocznych sprawozdanie o udzielonych zamówieniach oraz logowania się na portalu UZP i sposobu uzyskania loginu/hasła do zamieszczania ogłoszeń w BZP można znaleźć w zakładce „Analizy systemowe – Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach art. 98 Pzp”.