W latach 2007-15 samorządy województw mają do odegrania wielką rolę związaną z wykorzystaniem funduszy unijnych. W ich rękach jest nie tylko 16,5 mld euro przeznaczonych na realizację programów regionalnych, ale również regionalny komponent Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – czyli ponad 7 mld euro na rozwój rynku pracy.

Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest realizacja działań, które przyczynią się do wzrostu zatrudnienia i spójności społecznej, podniesienia poziomu wykształcenia w społeczeństwie, a także zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw oraz poprawy jakości i dostępności usług szkoleniowo-doradczych. Program ten stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Wyzwania te to: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji dla wzrostu oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.

W ramach Programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocją zdrowia zasobów pracy. Program Operacyjny Kapitał Ludzki będzie realizowany równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. W ramach komponentu regionalnego środki zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych, natomiast w ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie dla struktur i systemów, celem podniesienia efektywności ich funkcjonowania.

Na podstawie zawartych porozumień oraz zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Instytucja Zarządzająca przekaże Instytucjom Pośredniczącym realizację zadań w zakresie wdrażania komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki, obejmującego 4 osie priorytetowe (od VI do IX):

a) Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
b) Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
c) Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki,
d) Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Podpisanie porozumień między Ministrem Rozwoju Regionalnego a samorządami pełniącymi rolę Instytucji Pośredniczących to ważny krok w przygotowaniu systemu wdrażania Programu. Umowy precyzyjnie określą podział obowiązków między Instytucję Zarządzającą i Instytucje Pośredniczące, dzięki czemu będzie jasne, która instytucja za co odpowiada. Pozwoli to na zintensyfikowanie dalszych prac nad systemem wdrażania programu.

źródło: www.funduszestrukturalne.gov.pl