Wszystko przez ustawowy sposób obliczania dla nich pensji. Reguluje go art. 151 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. nr 98, poz. 1070 z późn. zm.). Zgodnie z nim wynagrodzenie zasadnicze referendarza (zatrudnionego w sądach powszechnych, jak też administracyjnych) wynosi 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego, powiększone o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.