Rozwiązania, które zakładają zwiększenie roli urzędów marszałkowskich, przygotowały Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Ministerstwo Środowiska.

Przepisy regulujące system gospodarki odpadami komunalnymi wymagają zmian, gdyż przeszkadzają wykorzystać środki na działania 2.1 z programu infrastruktura i środowisko oraz dotyczące gospodarki odpadami w 16 regionalnych programach operacyjnych.

Zadaniem samorządu województwa będzie odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, ale jedynie wtedy, gdy nie podejmą ich samorządy gmin działające w związkach międzygminnych. Ponadto do kompetencji samorządu województwa należeć będzie: ustalanie zobowiązania gmin z tytułu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zawieranie umów z operatorami instalacji służących do unieszkodliwiania lub odzysku odpadów komunalnych.

Dodatkowo, administracja samorządu województwa będzie prowadzić okresowe badania ilościowe i jakościowe odpadów komunalnych. Samorząd gminy zachowa uprawnienie do wydawania przedsiębiorcom zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz do ustalania górnej stawki opłaty za takie usługi. Poza tym uzyska uprawnienia umożliwiające bardziej efektywne kontrolowanie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze gminy. Wprowadzono także podział na regiony gospodarki odpadami komunalnymi obejmujące co najmniej 150 tys. mieszkańców.

Reforma systemu zakłada również skuteczniejsze wydawanie przez organy gminy aktów prawa miejscowego. W tym celu proponuje się mechanizm wykonania tego obowiązku w drodze zarządzenia zastępczego wojewody. Ułatwia się też gminom egzekucję obowiązku wywozu odpadów do wskazanych miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. Przedsiębiorcom, którzy naruszają warunki określone w zezwoleniu, grozić odebranie zezwolenia.