Podczas konferencji prasowej, minister Grażyna Gęsicka oraz wiceminister Jerzy Kwieciński przedstawili informację na temat rekordowych płatności z funduszy unijnych uzyskanych w grudniu 2006 roku, podsumowali wykorzystanie funduszy unijnych w ubiegłym roku oraz poinformowali o stopniu realizacji prognoz wykorzystania środków unijnych na 2006 r.

Grażyna Gęsicka podkreśliła, że w 2006 r. proces wdrażania funduszy strukturalnych uległ znacznej poprawie. – Do końca 2006 roku realizowanych było ponad 70 tys. projektów, prawie wszystkie środki zostały już zakontraktowane – powiedziała. – Najlepiej proces wydatkowania przebiegał w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego dla EFRR, w którym w 2006 r. odnotowano największy przyrost wartości zarówno wnioskowanego wsparcia, zakontraktowanych środków jak i realizacji płatności na rzecz beneficjentów – podkreśliła minister rozwoju regionalnego. Dodała, iż wysokie tempo absorpcji środków unijnych utrzymywało się w Sektorowym Programie Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich. Podkreślała także, iż w ostatnim roku ogromny postęp dokonany został w wdrażaniu Sektorowego Programu Operacyjnego Transport. – Według stanu na koniec 2005 r. w SPOT wydatkowanie wynosiło 0,14 proc. alokacji, podczas gdy pod koniec 2006 r. prawie 16 proc. – powiedziała minister.

Grażyna Gęsicka przedstawiła także stan realizacji ZPORR w poszczególnych województwach. Podkreślała, że poziom wdrażania tego programu w poszczególnych regionach jest bardzo zróżnicowany. Najwyższy poziom płatności niezmiennie notowany jest w dwóch województwach: małopolskim (56 proc. alokacji) oraz lubuskim (54 proc.). Z kolei w województwach: śląskim, dolnośląskim oraz mazowieckim poziom płatności jest niemal dwukrotnie niższy niż w najlepszych województwach. – Nieprawdziwa jest teza, iż województwa tzw. ściany wschodniej gorzej niż inne regiony wykorzystują środki ZPORR. Województwa świętokrzyskie czy podlaskie są wręcz w czołówce województw z najwyższym poziomem płatności – dodała Grażyna Gęsicka.

Minister rozwoju regionalnego zaznaczyła także, że znacznie wyższe tempo absorpcji charakteryzuje działania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Priorytet I, III), aniżeli działania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet II).

Wiceminister rozwoju regionalnego Jerzy Kwieciński poinformował, że prognoza wydatków z funduszy strukturalnych, którą Rada Ministrów przyjęła na 2006 r., została zrealizowana w 70 proc. – Warto przypomnieć, że prognoza na 2005 r., przyjęta przez poprzedni rząd, została wykonana w 10 proc. – powiedział Jerzy Kwieciński. Zapowiedział także, iż w 2007 r. MRR proponuje ambitną prognozę, zakładającą wydatkowanie 15,7 mld zł.