Resort ogłosił 24 lutego br. konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. W 2009 r. ministerstwo będzie udzielać dotacji celowych na finansowe wsparcie samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi w oparciu o partnerstwo lokalne. Dotacja nie może przekroczyć 80 proc. kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania.

O dotacje mogą ubiegać się samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie. Programy powinny dotyczyć promocji i edukacji w zakresie tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej, tworzenia niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka, tworzenia infrastruktury niezbędnej dla dobrego funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej, wspierania istniejących niespokrewnionych rodzin zastępczych i zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

Rok 2009 został ustanowiony przez Sejm Rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej. Rodzinną pieczę zastępczą uznano za najlepszy sposób pomocy dzieciom okresowo pozbawionym pieczy rodziny własnej. Więcej informacji na stronie internetowej MPiPS.>