O przyjęcie do policji może się ubiegać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, niekarana i korzystająca z pełni praw publicznych oraz posiadająca co najmniej średnie wykształcenie. Kandydat powinien złożyć podanie, kwestionariusz osobowy, własnoręcznie napisany życiorys. Dodatkowo kserokopie świadectw pracy lub służby, dokumenty potwierdzające wykształcenie i książeczkę wojskową.

Postępowanie kwalifikacyjne będzie się składać z kilku etapów. Po ocenie dokumentów złożonych przez kandydata do służby, zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Kandydat musi też zaliczyć test z wiedzy o funkcjonowaniu administracji publicznej, policji i bezpieczeństwa publicznego. Kolejnym etapem będzie sprawdzian ze sprawności i test psychologiczny określający predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby.

Szukasz ciekawej oferty pracy? Wejdź na www.publiczni.pl/praca/