Na koniec października ogłoszenie konkursów pilotażowych zaplanowały również województwa: dolnośląskie, podlaskie i warmińsko – mazurskie. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o uruchomianiu konkursów pilotażowych w kolejnych województwach, informacje te będą zamieszczane na naszej stronie internetowej. Szczegółowych informacji należy również szukać na stronach urzędów marszałkowskich lub wojewódzkich urzędów pracy danych województw.

Instytucja Zarządzająca PO KL, kierując się potrzebą jak najszybszego uruchomienia wsparcia w ramach programu, postanowiła uruchomić w pierwszej kolejności w charakterze konkursów pilotażowych następujące typy operacji należące do priorytetów komponentu regionalnego PO KL:

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
W ramach tego pilotażu realizowane będą projekty, w ramach których wsparcie adresowane będzie do osób pozostających bez zatrudnienia (niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy).

Przewidziane jest między innymi wsparcie dla: organizacji warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy.

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój kadry gospodarki

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
W ramach tego pilotażu realizowane będą projekty, w ramach których wsparcie adresowane będzie do pracujących osób powyżej 45 roku życia, które posiadają co najwyżej wykształcenie średnie i z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności (w formach pozaszkolnych).

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Przedmiotem konkursu będą projekty przyczyniające się do pobudzania świadomości i aktywności w obszarze kształcenia i szkolenia mieszkańców obszarów wiejskich (gmin wiejskich, wiejsko- miejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców). W tym działaniu planowane są m.in. działania polegające na tworzeniu i wsparciu działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowania w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.