Fundusze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy mogą wesprzeć samorządy lokalne oraz lokalne sieci i partnerstwa, a także inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego obszarów peryferyjnych i słabo rozwiniętych. Ponadto będą z nich finansowane projekty poprawiające ochronę wschodnich granic UE. Dofinansowanie będzie można również uzyskać na odbudowę i modernizację podstawowej infrastruktury środowiskowej.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej w 2007 r. przez Szwajcarię Polsce i innym państwom członkowskim Unii, które przystąpiły do niej po 1 maja 2004 r. Polska jest największym beneficjentem, otrzymała bowiem 489 mln franków szwajcarskich (ok. 1 mld zł) – to blisko połowa wszystkich środków przeznaczonych dla dziesięciu państw. Aby zmniejszyć różnice między polskimi regionami, co najmniej 40 proc. zostanie przeznaczonych na projekty w województwach: lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim oraz małopolskim.Odmiennie niż w programach finansowanych z funduszy strukturalnych w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy obowiązuje pięcioletni okres zaciągania zobowiązań, począwszy od 14 czerwca 2007 r. Czas na wydawanie pieniędzy upływa natomiast w połowie 2017 r.

O dofinansowanie projektów, w zależności od danego działania, mogą się starać instytucje sektora publicznego (w tym samorządy), prywatnego, a także organizacje pozarządowe.

Pierwszy nabór wniosków będzie dotyczył wyłącznie priorytetu 1. „Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform”. Wnioski z obszaru tematycznego „Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych” można składać od 1 października do 23 grudnia 2008 r. Obszar tematyczny „Środki ochrony granic” będzie natomiast realizowany w procedurze pozakonkursowej, co oznacza, że projekty będą wybierane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.