Do końca lutego 2008 r. przedsiębiorstwa, gminy, powiaty oraz stowarzyszenia i fundacje zainteresowane zdobyciem prestiżowego tytułu „Lidera Polskiej Ekologii” mogą zgłaszać do Konkursu nowatorskie przedsięwzięcia proekologiczne.

Celem Konkursu jest ukazanie różnorodności działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska w Polsce przy zastosowaniu najbardziej efektywnych ekologicznie i ekonomicznie rozwiązań. Zadaniem Konkursu jest upowszechnianie pozytywnych wzorców i metod osiągania sukcesów gospodarczych poprzez podejmowanie inicjatyw na polu ochrony środowiska oraz promocja tych, którzy w swoich działaniach kierują się zasadą zrównoważonego rozwoju. Konkurs ten to także promocja i budowanie prestiżu polskiej ochrony środowiska.

Konkurs odbywa się w czterech kategoriach: „przedsiębiorstwo”, „wyrób”, „jednostka samorządu terytorialnego” oraz „stowarzyszenia i fundacje”, które podzielone są na podkategorie. W każdej podkategorii przyznawany jest jeden tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” oraz wyróżnienia.

Dla jednostek samorządu terytorialnego są 3 podkategrie:

  • gmina miejska, gmina miejsko-wiejska, gmina wiejska – przedsięwzięcia służące ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi,
  • związek gmin – przedsięwzięcia będące przedmiotem statutowej działalności związku i służące ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi,
  • powiat – kompleksowe przedsięwzięcia o charakterze ponadlokalnym służące ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi.
  • Konkurs rozstrzygany jest metodą porównawczą, jako najbardziej obiektywną formą wyłaniania najlepszych w Polsce w dziedzinie ochrony środowiska przedsiębiorstw, jednostek samorządowych, produktów i usług.

    Regulamin Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”, instrukcje przygotowania wniosku konkursowego dostępne są na stronie internetowej www.liderpolskiejekologii.pl

    źródło: www.liderpolskiejekologii.pl