Założenia systemu, opracowanego przez MRR we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Zespołem Doradców Strategicznych Premiera, zawierają diagnozę systemu zarządzania rozwojem w Polsce. Wskazują na jego najistotniejsze mankamenty, akcentując problemy związane z wymiarem regionalnym i przestrzennym programowania rozwoju kraju. Dokument określa kluczowe wyzwania i pożądane kierunki zmian w obszarze polityki rozwoju, które obejmują zarówno narzędzia programowania i wdrażania tej polityki, jak też odpowiedzialne za nią podmioty instytucjonalne oraz sposób ich współpracy.

Przedstawione w Założeniach propozycje rozwiązań w zakresie kształtu i funkcjonowania systemu zarządzania strategicznego określają typy podstawowych dokumentów strategicznych, główne obszary programowania, odpowiedzialne podmioty, sposób koordynacji prac w ramach polityki rozwoju oraz podstawowe zasady tworzenia, monitorowania i oceny realizacji dokumentów strategicznych. Jednocześnie zaproponowane zostały nowe zasady dotyczące finansowania polityki rozwoju.

W celu zapewnienia skutecznego narzędzia planowania średniookresowego konieczne jest wprowadzenie wieloletniego planu finansowego państwa (w powiązaniu z celami strategicznym), jako podstawowego dokumentu określającego środki na realizację polityki rozwoju, a w ramach ustawy budżetowej zwiększenie roli budżetu zadaniowego, gdzie docelowo powinny zostać określone podstawowe wskaźniki rzeczowe dla każdego z programów. Rozpoczęcie realizacji prezentowanego modelu zostało określone na 2010 rok.