Jak wyjaśniła, projekt ma przyspieszyć realizację planów miejscowych. Zakłada on m.in. skrócenie i uproszczenie procedury planistycznej. Doprecyzowuje on także przepisy dotyczące obowiązku sporządzania planów miejscowych.

Zgodnie z projektem, właściciel gruntu, któremu gmina uchwali plan miejscowy, obowiązkowo będzie płacił 25-proc. od wzrostu wartości nieruchomości przy jej sprzedaży (tzw. rentę planistyczną).

Projekt umożliwi wojewodom ingerencję w uchwalanie planów miejscowych w przypadku m.in. o budów dróg, czy oczyszczalni ścieków. Wojewoda będzie mógł wyznaczyć termin, w którym gmina musi przystąpić do opracowania planów miejscowych. Jeśli gmina nie wykona ich na czas, to wojewoda sam przystąpi do opracowania takiego planu i obciąży gminę.

Polska ma przyznane środki unijne na rozbudowę infrastruktury, a w przypadku opóźnień w uchwalaniu planów miejscowych mogłyby zostać niewykorzystane.