Ustawa z 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz.U. nr 175, poz. 1462 ze zm.) przekazała dużą część uprawnień wojewody samorządowi województwa.

Projekt nowelizacji zakłada przywrócenie wojewodom od stycznia 2007 r. niektórych z powyższych kompetencji. Nadal do ich kompetencji należeć będzie wydawanie zezwoleń na tworzenie domów opieki społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, prowadzenie rejestrów i kontroli tych placówek.