Samorządy mogą dotować państwowe instytucje kultury położone na ich obszarze, które wystąpią o to z wnioskiem. Wniosek musi opisywać przedsięwzięcie, które ma wesprzeć dotacja, zawierać harmonogram jego realizacji, wysokość oczekiwanej pomocy finansowej, oświadczenie o posiadaniu zasobów rzeczowych i kadrowych zapewniających jego realizację, preliminarz kosztów i źródła ich pokrycia.

Terminy składania wniosków oraz kryteria ich oceny samorząd ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie urzędu. Jego władze wykonawcze mają trzy miesiące na ocenę złożonych wniosków pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym. Poprawne i zaakceptowane są podstawą do zawarcia umowy samorządu z placówką kulturalną.