Łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego wyniosła w omawianym okresie 78.431.668 tys. zł, co stanowiło 60,9% kwoty wydatków planowanych. W stosunku do roku poprzedniego, kwota wydatków zrealizowanych ogółem jest wyższa o 14,4%.

Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości 43.101.721 tys. zł, tj. na poziomie 69,6% planu. W porównaniu do ubiegłego roku zrealizowane dochody własne były wyższe o 12,9%. Po 3 kwartałach 2006 r. planowane dochody na finansowanie projektów i programów unijnych zostały zrealizowane w 36,2%, a planowane dochody na współfinansowanie projektów i programów unijnych na poziomie 44,4%. Podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku wydatków na finansowanie projektów i programów unijnych oraz wydatków na współfinansowanie projektów i programów unijnych, które zostały zrealizowane na poziomie odpowiednio 39,5% i 37,9%.

Wydatki majątkowe zrealizowane po 3 kwartałach 2006 r. w kwocie 11.462.874 tys. zł (36,2% planu) były o 48,0% wyższe od kwoty wydatków majątkowych wykonanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wydatki na inwestycję stanowią 97,0% wydatków majątkowych. Wykonanie planu wydatków na inwestycje w omawianym okresie wyniosło 35,8%. Po 3 kwartałach 2006 r. zadłużenie w jednostkach samorządu terytorialnego kształtuje się na poziomie 18,8% planowanych dochodów ogółem, przy wskaźniku zadłużenia na koniec 2005 r. wynoszącym 20,6% wykonanych dochodów ogółem. W porównaniu do 2005 r., nominalnie zadłużenie po 3 kwartałach 2006 r. jest wyższe o 480.190 tys. zł.