Bez tych środków nie uda się zapewnić niezbędnego współfinansowania krajowego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, koordynujące przygotowanie programów operacyjnych, które mają być podstawą wykorzystania funduszy w najbliższych pięciu latach, widzi miejsce dla partnerstwa publiczno­prywatnego, m.in. przy inwestycjach w drogi gminne i powiatowe, lotniska regionalne, ochronę zdrowia, energetykę i gospodarkę wodno-ściekową. Także dwa województwa – małopolskie i opolskie zaplanowały partnerstwo publiczno­prywatne (ppp) w regionalnych programach operacyjnych, widząc w tym szanse na wywiązanie się z unijnych obowiązków dotyczących oczyszczania ścieków. 

Dofinansowanie inwestycji samorządów w tym zakresie, a także w dziedzinie gospodarki odpadami przewiduje też Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Mimo to przedstawiciele resortów odpowiedzialnych za przygotowania do unijnej pomocy ostrożnie podchodzą do możliwości faktycznego finansowania inwestycji poprzez łączenie ppp i funduszy unijnych.