Odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości, opłaty adiacenckie czy wierzytelności z tytułu nabycia własności budynków należne jednostkom samorządu są waloryzowane według inflacji, a nie wskaźnika zmian cen nieruchomości. Mimo że ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) zobowiązuje prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do jego wydania, do tej pory nie ogłoszono takiego wskaźnika ani razu.

Zdaniem prawników, jest szansa, aby samorządy odzyskały przynajmniej część utraconych pieniędzy. Artykuł 417 kodeksu cywilnego wyraźnie wskazuje, że za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa, jednostka samorządu lub inna osoba prawna wykonująca władzę.