Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego – dokładnie taki zapis znajdzie się w 99 artykule ustawy zasadniczej. Zmiany będą obowiązywać od następnej kadencji parlamentu.

Za wprowadzeniem poprawki opowiedziało się 406 posłów; nikt nie był przeciw; 9 osób się wstrzymało. Większość 2/3 potrzebna do uchwalenia zmian wynosiła 276 głosów.