1 sierpnia br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy kompetencyjnej, która – razem z ustawą o wojewodzie i administracji rządowej oraz służbie cywilnej – wzmacnia pozycję wojewodów jako przedstawicieli rady ministrów w terenie. Nowelizacja kończy proces decentralizacji państwa i porządkuje podział kompetencji pomiędzy administrację rządową i samorządową – ocenia Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Nowelizacja przepisów wzmocni pozycję wojewody, który ma prawo m.in. do wydawania poleceń administracji zespolonej (w tym policji, straży pożarnej, inspekcjom) i jednostkom samorządu terytorialnego w określonych przypadkach oraz uprawnienia kontrolne. Ustawy wprowadzają hierarchiczne podporządkowanie administracji rządowej wojewodzie, który zyskuje prawo do wglądu we wszelkie sprawy prowadzone przez służby. Ponadto, wojewoda jako zwierzchnik administracji rządowej, odpowiada za jej działanie i posiada pełną informację o jej poczynaniach. Tym samym służby zespolone, straże i inspekcje muszą przekazywać informacje o wynikach kontroli prowadzonych w ich jednostkach wojewodzie. Dodatkowo od 1 stycznia 2010 roku wojewoda będzie powoływał i odwoływał inspektora wojewódzkiego Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Sanepid).

Do najważniejszych funkcji wojewody należą:

  • kontrola służb zespolonych i niezespolonych,
  • nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego,
  • zarządzanie i wydawanie poleceń w sytuacjach kryzysowych,
  • reprezentowanie Rady Ministrów w województwie
  • reprezentowanie Skarbu Państwa.
  • Wprowadzana zmiana prawa równocześnie przekazuje część dotychczasowych kompetencji wojewodów organom samorządowym. Od 1 sierpnia marszałkowi województwa będzie podlegać m.in. zarządzanie parkami krajobrazowymi, gospodarka odpadami, sprawami środowisk kombatanckich, czy ośrodkami doradztwa rolniczego. Do rad gmin trafią natomiast sprawy z zakresu ustanowienia lub zniesienia pomników przyrody, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

    Zmiany dotyczą również służby cywilnej. Nowa ustawa wprowadza otwarty nabór na stanowiska kierownicze oraz pozwala na pracę obcokrajowców w administracji. Równocześnie pojawia się obligatoryjna służba przygotowawcza, która ma pomóc w podniesieniu kompetencji urzędników. Natomiast pracownicy, którzy otrzymają najwyższe oceny od swoich przełożonych w dwóch kolejnych okresach oceniania, automatycznie awansują na kolejny stopień służbowy.