W każdym urzędzie inaczej
To, czy pracownik może się starać o dofinansowanie
do studiów, uzależnione jest od
wewnętrznych rozporządzeń danej jednostki,
dotyczących zasad i trybu podnoszenia
kwalifikacji zawodowych pracowników oraz
budżetu jaki został na ten cel przeznaczony.
Dokumenty takie zawierają m.in. zasady na
jakich przyznawana jest refundacja do nauki,
warunki spłaty oraz szczegółowe prawa
i obowiązki pracodawcy i pracownika
a także opisane są normy postępowania przy
realizacji polityki szkoleniowej.

Duża ilość podejmowanych inicjatyw związanych
z doskonaleniem kompetencji urzędników,
wymaga inwestowania znacznych
środków finansowych, dlatego też w naszym
urzędzie budżet na ten cel stanowi ok. 3%
funduszu wynagrodzeń
– mówi Agnieszka
Surowiec, inspektor ds. Rozwoju Pracowników
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Małopolskiego (UMWM).

Dofinansowanie szkoły to narzędzie motywowania
oraz podnoszenia standardów
pracy w urzedzie. Wójt, prezes, marszałek
czy starosta mogą wesprzeć finansowo naukę
swoich podwładnych aby zapewnić
większe możliwości rozwoju pracowników,
a także zachęcić ich do podnoszenia kwalifikacji
zawodowych. Najczęściej dopłaty
dotyczą studiów podyplomowych, magisterskich magisterskich
uzupełniających, a także studiów
licencjackich oraz magisterskich w trybie
zaocznym.

Pracownicy naszego urzędu w zdecydowanej
większości posiadają wykształcenie
wyższe. Nie przeszkadza to jednak w tym,
aby dalej podnosili dalej swoje kwalifikacje
z korzyścią dla siebie oraz pracodawcy. Najczęściej
dofinansowanie dotyczy studiów podyplomowych
i kursów językowych
– mówi
Sławomir Lewandowski, starszy specjalista
w Referacie Organizacji w Departamencie
Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego (UMWP).

Bywa, że dana jednostka przeznacza pieniądze
także na finansowanie studiów
doktoranckich i aplikacji radcowskich,
przykładem jest Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Są urzędy, w których
nie stosuje się form dopłat do studiów
tylko kładzie się nacisk na uczestnictwo
pracowników w szkoleniach, seminariach
czy konferencjach.


Kotwica dla urzędnika

Każdy pracownik zatrudniony na czas określony
lub nieokreślony ma prawo do podnoszenia
kwalifikacji, a leży to w interesie
urzędu. Im wyższe kwalifikacje, tym większe
kompetencje w pracy
– stwierdza Barbara
Denka, inspektor w Wydziale Kadr dla Dzielnicy Wawer m. st. Warszawa, gdzie
dofinansowuje się pracownikom 50% wartości
czesnego, a w 2007 roku z dopłat do
edukacji skorzystało 31 osób.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego o dofinansowanie kształcenia
mogą się ubiegać wyłącznie pracownicy
mający umowę na czas nieokreślony.
Składają oni pismo adresowane do Marszałka
Województwa Pomorskiego, które zawiera
szczegółowe informacje na temat planowanej
lub kontynuowanej nauki. Pismo takie
w pierwszej kolejności trafia do bezpośredniego
przełożonego, który opiniuje zamiar podjęcia
nauki przez pracownika, a następnie
kieruje wniosek do Marszałka. Zarówno bezpośredni
przełożony, jak i Marszałek mają
prawo nie zaakceptować wniosku – tłumaczy
Sławomir Lewandowski.

Pracodawca, który dopłaca do rozwoju
edukacyjnego pracownika chce mieć z tego
tytułu wymierne korzyści i pewność, że
urzędnik poprzez podnoszenie kwalifikacji
będzie wiązał karierę zawodową z administracją
publiczną.

Kotwicą trzymającą pracownika, który
skorzystał z dopłat do nauki jest zapis
w umowie cywilnoprawnej, jaka zawierana
jest pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.
Dotyczy on odpracowania w danym urzędzie
określonego przedziału czasu. Uzależnione
jest to od wielkości kosztów poniesionych
przez urząd.

W przypadku refundacji
do studiów podyplomowych nasz pracownik
zobowiązuje się przepracować w urzędzie
2 lub 3 lata (w zależności od kwoty dofinansowania)

– tłumaczy Agnieszka Czarnolewska,
dyrektor generalny Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego.

Każda instytucja posiada swój standard wewnętrzny
umów określających wzajemne
zobowiązania stron w przypadku dofinansowania
nauki urzędników. W umowach
tych zawarte są szczegółowe warunki dotyczące
np. wcześniejszego rozwiązania umowy
o pracę przez urzędnika lub przez urząd
i opisana dokładnie ścieżka zwrotu kosztów
poniesionych przez urząd na rzecz pracownika.
Umowa określa także warunki, które
musi spełnić pracownik podejmujący naukę.
Przede wszystkim musi on ją ukończyć
(okazać dyplom), a także zobowiązany jest
po zakończeniu każdego semestru okazać
dokument potwierdzający jego zaliczenie.
Jest to warunek, aby otrzymać dofinansowanie
na kolejny semestr.

Ewelina Giemra
Publiczni.pl

Jeżeli chcesz przeczytać cały artykuł KLIKNIJ TUTAJ >>>

Artykuł został opublikowany w „Poradniku Urzędnika” – numer 2/2008, który jest wydawany przez serwis Publiczni.pl