Zamiast wyłaniania kandydatów w drodze konkursów, minister finansów miałby powoływać wysokich rangą urzędników skarbowych z utworzonego w tym celu skarbowego zasobu kadrowego. W jego skład wejdą pracownicy resortu finansów i podległych mu jednostek organizacyjnych, a także osoby należące do Państwowego Zasobu Kadrowego.

Kandydaci do skarbowego zasobu kadrowego będą musieli przejść postępowanie kwalifikacyjne przed komisją powołaną przez ministra finansów. Nowelizacja jest wstępem do szerszej reformy administracji podatkowej, czyli stworzenia Krajowej Administracji Skarbowej z połączenia służby celnej i administracji skarbowej.