Pracownik rozpoczął staż na nauczyciela dyplomowanego 1 września 2010 r. Staż trwa do 31 maja 2013 r. Kilka dni temu pracownik poinformował, że uzyskał tytuł doktora. Czy można skrócić staż do roku i dziewięciu miesięcy, a jeśli tak, to jak trzeba to zrobić?

Odpowiedź Okres stażu nauczyciela, który w jego trakcie uzyskał stopień doktora, może zostać skrócony do jednego roku i dziewięciu miesięcy.

Uzasadnienie Nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu stażu trwającego rok i dziewięć miesięcy (art. 9 c ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela; dalej: Karta Nauczyciela). W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust. 10 Karty Nauczyciela. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu. Nauczycielowi mianowanemu, ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, za spełnienie wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9g ust. 10 Karty Nauczyciala, uznaje się także jego dorobek zawodowy ze szczególnym uwzględnieniem okresu od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
Zasady postępowania przy ubieganiu się o awans zawodowy przez nauczyciela określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (dalej: rozporządzenia w sprawie awansu).
Analizując przepisy Karty Nauczyciela i rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego, nie można znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na pytanie. Jednak można ją wywieść z § 3 ust. 5 oraz § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie awansu. Na ich podstawie należy uznać, że nauczyciel ma prawo do podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności także w trakcie odbywania stażu. Istnieje więc możliwość skrócenia stażu nauczycielowi ubiegającemu się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego do jednego roku i dziewięciu miesięcy. Może to się odbyć w dwojaki sposób:
 nauczyciel wraz z dokumentem potwierdzającym podniesienie kwalifikacji, w tym wypadku dyplomem uzyskania stopnia doktora, wnosi do dyrektora szkoły o zmianę w planie rozwoju zawodowego (§ 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie awansu),
 nauczyciel składa dyrektorowi szkoły informację o uzyskaniu stopnia doktora wraz z dokumentem potwierdzającym ten fakt i dyrektor wzywa nauczyciela do dokonania zmiany w planie rozwoju zawodowego (§ 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie awansu).
Jarosław Grzybowski
Podstawy prawne
 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 205, poz. 1206)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. nr 260, poz. 2593; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 235, poz. 1543)