Na wyższe o 39% dochody składa się wzrost subwencji ogólnej oraz kwota 1 mld 491 zł zarezerwowana na wprowadzenie w życie w województwie śląskim Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do zadań priorytetowych w przyszłorocznym budżecie należą: rozpoczęcie prac budowlanych przy zadaszeniu Stadionu Śląskiego (112,8 mln zł), budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego (15 mln zł), rozbudowa lotniska (28 mln zł) oraz rozwój WPKiW w Chorzowie ok. 12 mln zł).

Pod względem dochodów Województwo Śląskie zajmuje drugie miejsce w kraju po mazowieckim ( 2 mld 819 mln zł). Analiza struktury dochodów w latach 2004 – 2009 wykazuje przesunięcie się ciężaru gatunkowego w stronę dotacji celowych, na zadania własne. W roku 2006 było ich 238 mln zł, a w tym roku będzie prawie siedem razy więcej, czyli 1 mld 657 mln zł, w tym dotacja rozwojowa w wysokości 1 mld 491 mln zł. Nastąpił ponowny spadek znaczenia dochodów własnych. W 2007 roku stanowiły one 74,8% dochodów ogółem, a w 2009 roku udział ten będzie wynosił 25% i jest to dużo mniej – bo prawie o 13% – niż w tym roku. Odpowiednio maleje udział subwencji ogólnej z 10% do 6,8%. Zwiększa się natomiast udział dotacji celowych na zadania własne z 28% w 2004 roku do 68% obecnie. Oznacza to coraz większą zależność województwa od środków zewnętrznych.

Od lat przeważają wydatki na zadania z dziedziny transportu i komunikacji, w tym przede wszystkim na drogi wojewódzkie. W poprzednich latach drugie miejsce zajmowała edukacja, lecz w 2009 roku straciła to miejsce na rzecz zadań w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej. Realizacja RPO i POKL zaznacza się wzrostem wydatków w rolnictwie, przetwórstwie przemysłowym, polityce społecznej kulturze i sporcie.

Od 2001 roku na inwestycje przeznaczy się około 50% środków finansowych. W przyszłym roku będą one stanowiły 49% wydatków ogółem. Oznacza to, że „nie przejadamy” w województwie pieniędzy, co też potwierdza wyróżnienie za wysiłki inwestycyjne przyznane przez tygodnik samorządowy „Wspólnota”. Jako jedne z trzech województw, obok łódzkiego i świętokrzyskiego, nie obciążają nas spłaty kredytów i pożyczek.

Sejmik przyjął projekt budżetu przedstawiony przez marszałka Bogusława Śmigielskiego głosami: 27 – za, 12 – wstrzymało się od głosu.

Podczas sesji radni dokonano zmiany na stanowisku przewodniczącego Sejmiku. Zgodnie z zapisem umowy pomiędzy Platformą Obywatelską i Klubem Lewicy, przewidującym rotacyjne pełnienie funkcji Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego, ze stanowiska przewodniczącego zrezygnował Piotr Zienc (PO). Nowym przewodniczącym został wybrany Michał Czarski (Klub Lewicy), który dotychczas pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku. Wiceprzewodniczącym wybrano Piotra Zienca.

Przyjęto także Wojewódzki Program Przekształceń Terenów Poprzemysłowych i Zdegradowanych. Jego celem jest stworzenie mechanizmów pozwalających na waloryzację i selekcję terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w kategoriach ich przydatności do wykorzystania gospodarczego, usługowego, przyrodniczego itp. oraz w kategoriach eliminacji zagrożeń dla zdrowia ludzi oraz środowiska. Umożliwi on, głównie gminom, optymalne wykorzystanie dostępnych krajowych i unijnych środków na ponowne wykorzystanie tych terenów.

Radni wyrazili zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie o kwotę 650 tys. zł, związaną z emisją 65 tys. nowych akcji o wartości 10 zł każda. Pozwoli to na unowocześnienie Śląskiego Wesołego Miasteczka poprzez zakup nowego urządzenia „Karuzela rodzinna”.

Zdecydowano, że z dniem 1 stycznia 2009 roku Województwo Śląskie przejmie – na podstawie porozumienia stron – od Miasta Chorzów Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika. Z analizy działalności finansowej Planetarium z lat ubiegłych wynika, że roczne utrzymanie tej placówki kształtowało się na poziomie 1 mln 400 tys. zł. Na tę kwotę składało się 900 tys. zł z dochodów własnych Planetarium i około 500 tys. z budżetu Miasta Chorzów. Planetarium wymaga jednak pilnych remontów i inwestycji, które szacujemy na około 800 tys. zł w latach 2010 – 2011.

W 60. rocznicę śmierci kardynała Augusta Hlonda Sejmik oddał hołd temu prymasowi Polski pochodzącemu ze Śląska. Jako pierwszy biskup katowicki, a od 1926 roku jako prymas, patronował wielu inicjatywom i dziełom służącym odbudowie i rozwojowi Śląska i Polski. Po obejrzeniu filmu-impresji przypominającego dni stanu wojennego i tragicznie wydarzenia pod kopalnią „Wujek”, minutą ciszy uczczono pamięć poległych górników.