Najczęstszą barierą w znalezieniu pracy zaraz po studiach jest brak doświadczenia. Pracodawcy prywatni wymagają co najmniej kilkuletniego doświadczenia. Nie zawsze jest ono wymagane w przypadku ubiegania się o pracę w Służbie Cywilnej na stanowiska niskiego szczebla.

Podejmując decyzję o rozpoczęciu kariery w administracji, należy dokładnie zapoznać się z zasadami naboru, siatką płac i możliwością awansu. O pracę w Służbie Cywilnej może ubiegać się wyłącznie obywatel polski. Musi korzystać z pełni praw publicznych, nie może być karany za umyślne przestępstwo i powinien mieć nieposzlakowaną opinię.

Kandydat ubiegający się o stanowisko urzędnicze powinien złożyć oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, a ponadto kopię dowodu osobistego, życiorys i list motywacyjny, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Jeśli dana osoba po raz pierwszy podejmujące pracę w służbie cywilnej, zawierana jest z nią umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż trzy lata. W praktyce pierwsza umowa jest trzymiesięcznym okresem próbnym. Aby ubiegać się o umowę na czas nieokreślony, pracownik Służby Cywilnej musi obowiązkowo wcześniej odbyć służbę przygotowawczą. Służba przygotowawcza jest szkoleniem dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę w Korpusie Służby Cywilnej. Ma za zadanie praktycznie i teoretycznie przygotować pracownika do wykonywania nowych obowiązków – podała „Gazeta Prawna”.