Do dziś nie został zakończony proces komunalizacji nieruchomości gminnych. Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, prawie 45 proc. skontrolowanych gmin nie przekazało wojewodom na czas spisów inwentaryzacyjnych nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością gminy.

Teraz wojewodowie powinni wszczynać z urzędu postępowania w sprawie potwierdzenia nabycia przez gminy własności nieruchomości. Nie robią tego jednak, uważając, że to gminy nie dopełniły na czas ustawowych obowiązków i nie przekazały im spisów inwentaryzacyjnych.

Zdaniem prawników ten kompetencyjny spór mogłaby rozwiązać nowelizacja ustawy z 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 32, poz. 191 z późn. zm.). Resort administracji i spraw wewnętrznych nie widzi jednak takiej potrzeby.

Z przepisów ustawy jednoznacznie wynika, że obowiązek sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych spoczywa na gminach – tłumaczy Wioletta Paprocka z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wójtowie liczą na to, że ich bezczynność sprowokuje wojewodów do działania. Wówczas decyzje potwierdzające nabycie nieruchomości przez gminy zostałyby wydane na koszt i ryzyko Skarbu Państwa. Jednak, jak wykazuje raport NIK, wojewodowie działają w takich przypadkach stosunkowo rzadko.

Po 1 stycznia 2006 r. postępowanie z urzędu wszczął jedynie wojewoda dolnośląski i pomorski – mówi Barbara Stasiak z biura prasowego NIK.