W
sytuacji, gdy nauczyciel posiada ciągłość pracy, 20-letni okres jego
zatrudnienia liczony od 1 września zakończy się 31 sierpnia.

1. Dzień rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem to 31 sierpnia
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony następuje z końcem roku szkolnego, po uprzednim złożeniu przez nauczyciela 3-miesięcznego wypowiedzenia. Rok szkolny trwa od 1 września danego roku kalendarzowego do 31 sierpnia następnego roku. Zatem dniem rozwiązania stosunku pracy nauczyciela powinien być zawsze 31 sierpnia.

2. Umowa o pracę powinna określać dzień rozpoczęcia pracy przez nauczyciela
Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli tego terminu nie określono – w dniu zawarcia umowy. Czyli z dniem rozpoczęcia pracy przez nauczyciela powstaje stosunek pracy. Termin rozpoczęcia pracy powinien zostać określony przez wskazanie konkretnego dnia danego miesiąca w roku. W podanym przykładzie ważny jest zatem, oprócz ciągłości zatrudnienia, termin rozpoczęcia pracy przez nauczyciela, czy był to 1 września, czy 2 września, czy też 31 sierpnia, bowiem od tego dnia zależą liczone terminy stażu pracy.

3. Do ustalenia daty nabycia uprawnień pracowniczych nie mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego
Dla ustalenia daty nabycia uprawnień pracowniczych nie stosuje się art. 112 kodeksu cywilnego. Termin nie będzie więc odpowiadał nazwą czy datą terminowi początkowemu. Oznacza to, że stosuje się zasady potoczne lub określone wprost w przepisach prawa pracy. Wprowadzone ustawowe okresy wypowiedzenia umów o pracę określone są w ten sposób, aby dzień, w którym zatrudnia się pracownika, nie nakładał się na dzień, w którym rozwiązuje się stosunek pracy, a na dzień bezpośrednio poprzedzający. Nauczyciel nabywa dane uprawnienie z upływem dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, od którego rozpoczyna się liczenie tego okresu lub ostatniego dnia okresu uprawniającego. Miesięczny okres zatrudnienia nauczyciela, który rozpoczął się np. 7 kwietnia, zakończy się zatem 6 maja, a roczny okres liczony od 1 września zakończy się 31 sierpnia następnego roku. 


SN: Terminy w
prawie pracy liczy się inaczej niż w prawie cywilnym

Sposób liczenia terminów określonych w art. 112
Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania do okresów, od których zależy
nabycie uprawnień pracowniczych. Okres pracy powinien być ustalony przy
uwzględnieniu potocznego sposobu liczenia terminów, a więc bez sięgania do
tej swoistej reguły. W prawie pracy ustanowione są bowiem odrębne od
cywilnych zasady liczenia terminów (okresów). Związane to jest zwłaszcza z
wprowadzeniem ustawowych okresów wypowiedzenia umów, w celu doprowadzenia
do takiego stanu, by dzień, w którym zwyczajowo zatrudnia się pracowników,
nie nakładał się na dzień, w którym rozwiązuje się stosunek pracy, a
jedynie dzień ten bezpośrednio poprzedzał. Ponieważ zwyczajowo zatrudnia
się pracowników 1. danego miesiąca, stąd ustawodawca jako termin
wypowiedzenia wskazał ostatni dzień miesiąca.
(Fragment uzasadnienia
wyroku Sądu Najwyższego z 19 grudnia 1996 r., I PKN 47/96, OSNP
1997/17/310).

Podstawa prawna

  • art. 26 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94),
  • art. 23 ust. 2 pkt 1, art. 27 ust. 1, art. 91c ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674),
  • art. 112 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93),
  • art. 63 ustawy 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572).
  • Autor: Agnieszka Kosiarz Portal Kadrowy – w serwisie m.in. aktualne interpretacje nowości kadrowych, zapowiedzi zmian w prawie pracy, baza wzorów kadrowych, wskaźniki, kalkulatory, orzeczenia SN, akty prawne. Eksperci Portalu udzielają odpowiedzi na pytania z prawa pracy.

    www.portalkadrowy.pl

    Artykuł pochodzi z serwisu: www.PortalKadrowy.pl :: Serwis specjalistów ds. personalnych