W spotkaniu, oprócz minister Elżbiety Bieńkowskiej i wiceministra Krzysztofa Hetmana, udział wzięli:

Związek Powiatów Polskich:
Kazimierz Kotowski (starosta Opatowski, woj. świętokrzyskie) – prezes zarządu

Związek Miast Polskich:
Ryszard Grobelny (prezydent Poznania) – prezes
Łukasz Goździor – pełnomocnik prezydenta ds. kontaktów instytucjonalnych

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej:
Mariusz Poznański (wójt gminy Czerwonak, woj. wielkopolskie) – przewodniczący

Unia Miasteczek Polskich:
Stanisław Bodys (burmistrz Rejowca Fabrycznego, woj. lubelskie) – wiceprezes

Unia Metropolii Polskich:
Paweł Adamowicz (prezydent Gdańska) – prezes zarządu
Marcin Szpak (zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej)

Podczas spotkania poruszono szereg zagadnień o istotnym znaczeniu dla efektywnego wydatkowania funduszy unijnych. Przedstawiciele organizacji samorządowych podkreślili przede wszystkim potrzebę pilnego uregulowania ram prawnych, a zwłaszcza tych związanych z finansami publicznymi, ochroną środowiska, gospodarką komunalną, a także partnerstwem publiczno-prywatnym. Zwrócono również uwagę na kwestie dotyczące kryteriów wyboru projektów w sytuacji ilości wniosków znacznie przekraczających alokację na dany Regionalny Program Operacyjny.

Minister Elżbieta Bieńkowska zapewniła, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wraz z Ministerstwem Środowiska podjęły intensywne działania zmierzające do dostosowania obowiązującego w Polsce prawa w zakresie ochrony środowiska z regulacjami Unii Europejskiej. W tym celu MRR, współpracując z Komisją Europejską, przygotowało wytyczne, które pozwalają na kontynuowanie i rozstrzyganie konkursów zgodnie z unijnymi wymogami w tym względzie.
Dobro beneficjenta jest dla nas priorytetem – powiedziała minister Bieńkowska.

Ponadto, minister Bieńkowska i wiceminister Hetman podkreślili, że niektóre z postulatów samorządowców zostały uwzględnione w niemal ukończonej nowelizacji ustawy o rozwoju regionalnym przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Minister Elżbieta Bieńkowska zaakcentowała potrzebę cyklicznych spotkań z organizacjami samorządowymi jako stałej formy dyskusji i wymiany opinii na temat bieżących zagadnień związanych z efektywnym wydatkowaniem przez samorządy środków z Unii Europejskiej.