Nowe przepisy odnoszą się w szczególności do zakładania konta na ePUAP, sposobu prowadzenia katalogu usług na ePUAP oraz określają warunki wymiany informacji między ePUAP a innymi systemami teleinformatycznymi. Dokument powstał w następstwie artykułu 19a ust. 3 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2).

Więcej o projekcie>>.