Pomoc unijnych środków z priorytetu V „Dobre rządzenie” programu „Kapitał ludzki” skoncentrowana będzie przede wszystkim na wzmocnieniu zdolności administracyjnej do tworzenia wysokiej jakości polityki publicznej i prawa, w tym aktów prawa miejscowego, podnoszeniu standardów zarządzania w urzędach, poprawie jakości obsługi klientów, usprawnianiu zarządzania zasobami ludzkimi, wdrożeniu budżetu zadaniowego oraz poprawie jakości usług świadczonych przez administrację na rzecz przedsiębiorców.

Szczególne wsparcie dla gmin, starostw powiatowych i samorządów wojewódzkich zostało przewidziane w działaniu 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Samorządy będą mogły prowadzić projekty mające na celu podnoszenie jakości usług, upraszczanie procedur wewnątrz urzędów, wdrażanie polityki jakości w urzędzie oraz narzędzi podnoszących poziom kultury etycznej kadr – czytamy w dzienniku.

To wymaga tworzenia kompetentnego zasobu kadrowego w administracji. Możliwe będą zatem działania związane z organizacją szkoleń dla urzędników samorządowych. Wzmocnieniu ulegną również działy kadrowo-szkoleniowe jako centra zarządzania zasobami ludzkimi w urzędach samorządu terytorialnego.

Zarówno za ocenę wniosków w konkursach ogłaszanych w ramach działania 5.2, jak i za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów odpowiedzialne jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.