Na wsparcie potencjału administracji samorządowej nastawione jest działanie 5.2. programu „Kapitał ludzki”. Ponad 252 mln euro przeznaczonych na jego realizację ma służyć poprawie jakości usług świadczonych przez urzędy na szczeblu samorządu terytorialnego. Przewiduje się, że wsparciem mającym na celu poprawę standardów zarządzania będzie objętych do końca 2013 r. 12 urzędów marszałkowskich, 227 powiatowych oraz 1487 gminnych. Liczba pracowników, którzy wezmą udział w projektach należących do działania 5.2., wyniesie 8,5 tys – pisze Jerzy Kwieciński.

Na początku przyszłego roku odbędą się konkursy w zakresie szkoleń ogólnych (np. informatyczne, dotyczące rozwoju osobistego czy zarządzania dokumentami) oraz specjalistycznych dla urzędników administracji samorządowej. Szkolenia będą mogły mieć formę zarówno stacjonarną, jak i kształcenia na odległość. Ważne, że minimalna wartość projektu określona w planie działań wynosi 800 tys. zł, a maksymalna 9 mln zł.

Program stwarza również możliwość ubiegania się o środki na wzmocnienie działów kadrowo-szkoleniowych przez szkolenia w zakresie narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi oraz dofinansowanie studiów podyplomowych, a także na poprawę działań regionalnych izb obrachunkowych. Dodatkowo oprócz planowanych konkursów w obrębie działania 5.2. planowane są również projekty systemowe realizowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Będą one związane m.in. z przeprowadzeniem oceny potrzeb szkoleniowych w urzędach administracji samorządowej, a także identyfikacją i upowszechnianiem dobrych praktyk przez konkurs na najbardziej przyjazny urząd administracji samorządowej na lata 2008 – 2010 oraz szkolenia i pomoc doradczą w zakresie etyki i unikania konfliktu interesów w samorządzie terytorialnym.

Samorządy mogą odegrać znaczącą rolę w zwiększeniu dostępu do usług teleinformatycznych na terenie całego kraju. Najpierw jednak muszą same się postarać, by ich urzędy działały sprawnie przez zastosowanie nowych rozwiązań. Ma to ułatwić działanie 7.1. „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” w programie „Innowacyjna gospodarka” – czytamy w dzienniku.