Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań (wszystkich czynności) podejmowanych dla zapewnienia:1) realizacji celów i zadań w sposób:

 • zgodny z prawem,
 • efektywny,
 • oszczędny i
 • terminowy.  2) w szczególności z uwzględnieniem:

 • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
 • skuteczności i efektywności działania;
 • wiarygodności sprawozdań;
 • ochrony zasobów;
 • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
 • efektywności i skuteczności przepływu informacji;
 • zarządzania ryzykiem.  We wstępie do standardów, które są przedstawione w przejrzystszej formie, Minister Finansów ustalił ich znaczenie i charakter, w tym:

  • standardy wyznaczają podstawowe wymogi stawiane systemowi kontroli zarządczej,
  • przyjęcie spójnego i jednolitego modelu kontroli (zgodnie z międzynarodowymi standardami – są to m.in. COSO, INTOSAI) z uwzględnieniem specyfiki danej jednostki,
  • według grup standardów, które podzielono na 5 obszarów działalności jednostki.

  Przyjęto, że kontrola zarządcza ma funkcjonować na dwóch poziomach, zaczynając od wykonawców zadań tzn. kierowników poszczególnych jednostek (I poziom) oraz na poziomie działu administracji rządowej i gminy, powiatu, samorządu województwa (II poziom). Uszczegółowiono zakres odpowiedzialności, określony w art. 69 ustawy, z której wynika, że zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków:

 • ministra w kierowanych przez niego działach administracji rządowej, zwanego dalej „ministrem kierującym działem”, z zastrzeżeniem dotyczącym Ministra Sprawiedliwości; – ale również jako kierownik jednostki,
 • wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego – starosty, marszałka, w tym jako kierowników jednostek,
 • kierownika jednostki.  Najważniejszym (2.6.) elementem kontroli zarządczej jest system wyznaczania celów i zadań jednostek (również samorządowych) i sposobów ich monitorowania.


  Artykuł pochodzi z serwisu portalrb.pl