Wynagrodzenie wójta, burmistrza, prezydenta, starosty oraz marszałka województwa ustalane jest, zgodnie z art. art. 8-10 ustawy o pracownikach samorządowych, odpowiednio przez radę gminy, miasta, powiatu oraz sejmik województwa w drodze uchwały. Zasady nabywania prawa oraz ustalania wysokości i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej, w tym wójtów, burmistrzów, prezydentów miast określają natomiast przepisy ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.).

Jak czytamy w stanowisku „Konsekwencją spełnienia warunków określonych w przepisach ww. ustawy, a dotyczących, generalnie rzecz biorąc, czasu pracy, jaki pracownik przepracował u danego pracodawcy w ciągu całego roku kalendarzowego – jest nabycie po stronie pracownika ( w tym przypadku wójta, burmistrza, prezydenta miasta) – z mocy prawa – roszczenia dotyczącego zapłaty świadczenia, w postaci dodatkowego wynagrodzenia rocznego.”

Zdaniem Rady „skoro roszczenie to powstaje z mocy prawa – ewentualna uchwała rady gminy nie ma w omawianym przypadku charakteru konstytutywnego, nie kreuje bowiem nowej rzeczywistości normatywnej, jej podjęcie przez organ stanowiący nie tworzy, nie zmienia, ani nie znosi uprawnienia adresata – wójta, burmistrza, prezydenta (…) do dodatkowego wynagrodzenia rocznego – zaspokojenie roszczenia pracownika powstającego z mocy przepisów ustawy i w wysokości przez te przepisy ustalonej następuje bowiem niezależnie od woli pracodawcy.”

Treść stanowiska>>>