Zagadnienia te dotyczą pracowników urzędów gmin i urzędów miast na prawach powiatu, jednostek pomocniczych gminy, gminnych jednostek organizacyjnych, ale też ich odpowiedników na poziomie samorządów powiatowych i samorządów województw. Pracownicy samorządowi obsługują 38 milionów Polaków i obywateli innych państw, którzy zwracają się do polskich urzędów samorządowych.

Patronat nad konferencją objął poseł Bronisław Dutka – Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, który wziął udział w debacie wraz z Małgorzatą Terlikowską – Radcą Prezesa Rady Ministrów reprezentującą ministra Adama Leszkiewicza, odpowiadającego z ramienia Rządu za projekt nowej ustawy.

Na zaproszenie Związku w debacie panelowej na konferencji wzięli udział również:

Zdzisław Martyna – Burmistrz Korfantowa, Henryk Sokołowski – Przewodniczący Rady Gminy Skoroszyce,

Kornelia Lauer-Konecka – Sekretarz Gminy Dobrzeń Wielki,
Liliana Ciuła – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Miasta Opola.

W dalszej dyskusji głos zabrali: Wiesław Plewa – Wójt Tułowic, Jan Leszek Wiącek – Burmistrz Wołczyna i Mieczysław Adaszyński – Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim. Moderatorem debaty był Czesław Tomalik – Prezes Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego.

Uczestnikami konferencji byli prezydenci, burmistrzowie i wójtowie, przewodniczący rad miejskich i rad gmin, sekretarze gmin, naczelnicy wydziałów i kierownicy referatów oraz delegacja związków zawodowych pracowników samorządowych.

W ramach debaty panelowej przedyskutowano poszczególne aspekty statusu pracowników samorządowych, w tym między innymi:

 • założenia projektu nowej ustawy o pracownikach samorządowych,
 • wnioski z dotychczasowej ogólnokrajowej debaty nad projektem ustawy,
 • proponowane zmiany relacji rada gminy – burmistrz zmierzające do wzmocnienia pozycji burmistrza,
 • proponowane zmiany w uprawnieniach burmistrza (prezydenta, wójta) jako kierownika urzędu gminy,
 • dotychczasowe doświadczenia i proponowany nowy status sekretarza gminy,
 • dotychczasową praktykę i proponowane zniesienie mianowania urzędników,
 • proponowane wprowadzenie służby przygotowawczej dla osób rozpoczynających pracę w urzędzie,
 • proponowane przywrócenie awansu wewnętrznego w urzędzie,
 • obecny i proponowany system ocen okresowych pracowników samorządowych,
 • obecny i proponowany system wynagrodzeń pracowników samorządowych,
 • odpowiedzialność urzędników za popełniane błędy,
 • proponowany obowiązek podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych poprzez szkolenia,
 • jako punkty odniesienia: status urzędników administracji rządowej w Polsce i przykłady rozwiązań dotyczących administracji samorządowej we Francji i Niemczech.
 • Wnioski z debaty zostaną przekazane Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej do dalszych prac nad projektem nowej ustawy o pracownikach samorządowych.

  Prezes Zarządu
  Związku Gmin Śląska Opolskiego
  Czesław Tomalik