Program stypendialny promuje młode kadry z administracji publicznej oraz ważnych społecznie instytucji z nią związanych w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, pragnące zdobyć doświadczenie
zawodowe w niemieckiej administracji oraz zajmować w przyszłości stanowiska kierownicze w
strukturach publicznych swoich krajów.

Rocznie jest przyznawanych 25 stypendiów. Stypendyści poznają niemiecką administrację i zaznajamiają się z przepisami europejskimi pracując jako stażyści w instytucjach federalnych,
regionalnych i komunalnych oraz w sektorze prywatnym. Staże są planowane i organizowane w znacznej mierze w oparciu o preferencje i oczekiwania stypendystów. Uzupełnienie staży stanowią seminaria tematyczne.

W czasie trwania programu (wrzesień – maj) stypendyści spotykają się regularnie między sobą oraz z uczestnikami innych programów Fundacji im. Roberta Boscha w ramach wspólnych seminariów oraz szkoleń. To powiązanie z innymi programami dla młodych kadr kierowniczych umożliwia tworzenie sieci wzajemnych kontaktów. Stypendyści są równocześnie „ambasadorami”, którzy przekazują niemieckim partnerom informacje o własnym kraju oraz jego instytucjach. Koordynacją programu i przyjmowaniem wniosków stypendialnych w Polsce zajmuje się Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM) w Warszawie.

Stypendium
Uczestnicy w czasie trwania programu otrzymują miesięczne stypendium w wysokości 1.280 euro, z uwzględnieniem dodatków dla małżonków i dzieci. Fundacja pokrywa koszty podróży związane z programem stypendialnym oraz opłaty za kursy językowe. Na okres pobytu stypendyści są ubezpieczani przez Fundację w wymaganym wymiarze.

Warunki uczestnictwa

 • obywatelstwo polskie, czeskie, słowackie albo węgierskie
 • wiek od 25 do 35 lat (w momencie rozpoczęcia stypendium)
 • studia uniwersyteckie lub inne wyższe ukończone z doskonałymi wynikami
 • wysoka motywacja i siła zdobywania autorytetu, zdolności kierownicze i wrażliwość społeczna
 • przynajmniej roczne, udokumentowane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, względnie w ważnych społecznie instytucjach publicznych (w momencie rozpoczęcia stypendium)
 • dobra lub bardzo dobra znajomość języka niemieckiego

  Ostateczny termin składania dokumentów na rok programowy 2007/2008 w odpowiednich punktach
  kontaktowych w Warszawie, Pradze (dla Czech i Słowacji) oraz Budapeszcie upływa 19 grudnia 2006 r.
  Decydująca jest data stempla pocztowego. Informacji i porad dotyczących aplikacji udzielają wyłącznie
  wymienione punkty kontaktowe.

  Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny (w języku niemieckim)
 • Wypełniony formularz z dwoma zdjęciami
 • Życiorys (w języku niemieckim)
 • Świadectwa (kopie) – tłumaczenie na język niemiecki nie jest konieczne
 • Możliwie dokładne przedstawienie (w języku niemieckim) planowanych staży oraz zestawienie instytucji niemieckich, w których chcieliby Państwo je odbyć
 • Dwa listy polecające w języku niemieckim lub angielskim, z czego jeden z nich musi pochodzić od aktualnego pracodawcy. W przypadku listów w języku polskim konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język niemiecki
 • Wnioski przesłane pocztą internetową nie będą uwzględniane.

  Spośród kandydatów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier będzie wyłonionych 25 osób, które zostaną następnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie 12-16 marca 2007 r. Rozmowy dla kandydatów z Polski odbędą się w Warszawie, natomiast rozmowy dla kandydatów z Czech, Słowacji i Węgier w Pradze. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o przyznaniu stypendium w kwietniu 2007 r.

  Dla uczestników z Polski:
  Informacje oraz formularze umożliwiające ubieganie się o udział w programie można znaleźć na stronie internetowej Centrum Stosunków Międzynarodowych www.csm.org.pl lub otrzymać w CSM. CSM przyjmuje także dokumenty od kandydatów z Polski i z Węgier.

  szczegółowe informacje:

  Centrum Stosunków Międzynarodowych
  Program Stypendialny Fundacji im. Roberta Boscha dla młodych kadr kierowniczych z Europy Środkowej
  ul. Emilii Plater 25
  00-688 Warszawa
  Polska
  tel.: (+48) 22 / 629 38 98
  fax: (+48) 22 / 646 52 58
  www.mitteleuropastipendien@csm.org.pl
  www.csm.org.pl

  źródło: www.zpp.pl