Projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego właśnie trafił do uzgodnień międzyresortowych. Uwzględnia on orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 25 lipca 2006 r. (DzU z 2006 r. nr141, poz.1011), który zakwestionował podział pieniędzy dokonywany na podstawie wydawanego co roku przez ministra finansów rozporządzenia. W ten sposób dzielona jest bowiem nie tylko 30-proc. część regionalnej subwencji ogólnej dla województw, lecz także część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatów. To się jednak zmieni. Podział będzie odtąd dokonywany według jednej i tej samej zasady.

Zgodnie z projektowanym art.21a łączna kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin będzie dzielona na trzy części (w proporcji 50 proc., 25 proc. i 25 proc.), z których każda zostanie rozdzielona według określonych kryteriów między, odpowiednio, gminy miejskie oraz wiejskie i miejsko-wiejskie.

Podobnie podzielona zostanie również część przypadająca na powiaty, z tą tylko różnicą, że podział zostanie dokonany nie na trzy, lecz na sześć części.

Także łączna kwota części regionalnej subwencji ogólnej dla województw (zgodnie z proponowanym art.25) będzie dzielona na trzy części, w proporcji: 10 proc., 40 proc. i 20 proc. Każda z tych kwot zostanie rozdysponowana w zależności od stopy bezrobocia, powierzchni dróg wojewódzkich oraz poziomu PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa.

Pozostałe 30 proc. tej części subwencji regionalnej również będzie dzielone: między województwa z uwzględnieniem wydatków bieżących na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie (15 proc.) oraz kwotę planowanych dochodów.