Rząd uważa, że egzekucja tej odpowiedzialności od urzędników powinna być skuteczniejsza. Proponuje więc rozszerzyć jej działanie na nowe ich grupy, objąć odpowiedzialnością nowe czyny oraz zaostrzyć wymiar kar. Odpowiadać za zaniedbanie obowiązków mają zatem osoby, które formalnie nie są kierownikami jednostki, lecz wykonują przypisane im przez odpowiednie ustawy zadania z dziedziny gospodarki finansowej (np. dyrektorzy generalni, dyrektorzy finansowi sądów). Odpowiedzialności podlegałyby również osoby spoza grona pracowników urzędu, które dokonują konkretnych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (pełnomocnicy zamawiającego). W szerszym niż dzisiaj zakresie mają być wykrywane i karane nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej zawinione przez urzędników realizujących projekty z nich finansowane.


Więcej przeczytasz >>klikając tutaj<<