Stosownie do przepisów rozporządzenia urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu do pracy w innej miejscowości przysługują następujące świadczenia:

1) mieszkanie odpowiednie do jego sytuacji rodzinnej,
2) zwrot opłat za udostępnione czasowo mieszkanie,
3) zwrot kosztów przeniesienia,
4) jednorazowe świadczenie w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Urzędnik, w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji o przeniesieniu, przedstawia dyrektorowi generalnemu urzędu oświadczenie o liczbie członków rodziny wymienionych przenoszących się wraz z nim, w tym o osobach, niepełnosprawnych lub powyżej 75 roku życia. W zależności od liczby członków rodziny urzędnikowi przysługuje odpowiedni metraż mieszkania (pomiędzy 25 m2 a 80 m2).

Opłaty za udostępnione czasowo mieszkanie oraz obejmujące koszty przeniesienia są zwracane urzędnikowi w kasie urzędu, do którego został przeniesiony, albo przelewem na rachunek bankowy wskazany przez urzędnika, w terminie 30 dni od dnia przedstawienia dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów.

W związku z przeniesieniem urzędnikowi przysługuje także zwrot kosztów przejazdu urzędnika i członków rodziny przenoszących się wraz z nim z miejsca zamieszkania do miejscowości, do której następuje przeniesienie, i z powrotem oraz zwrot kosztów przewozu mienia w każdą stronę. Zwrot następuje na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Koszty przewozu mienia w obydwie strony zwraca się w wysokości udokumentowanej rachunkami, jednak nie wyższej ogółem niż dwukrotność kwoty bazowej będącej podstawą ustalenia wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej, określonej w ustawie budżetowej na rok budżetowy, w którym nastąpiło przeniesienie.

Urzędnikowi przysługuje również jednorazowe świadczenie, które oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, na podstawie wynagrodzenia otrzymywanego przed przeniesieniem. Jednorazowe świadczenie wypłaca się w kasie urzędu, do którego urzędnik został przeniesiony, albo przelewem na rachunek bankowy wskazany przez urzędnika, w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez urzędnika pracy w urzędzie, do którego został przeniesiony.

Barbara Wysocka

Artykuł został dostarczony przez Partnera Publiczni.pl PortalRB.pl