Zmieniamy zasady przydzielania dotacji na prace przy zabytkach, chcemy usystematyzować podział tych pieniędzy. Będzie się to odbywało poprzez otwarte nabory wniosków i ocenę konkursową

– poinformował przed sesją marszałek województwa Adam Jarubas.

O dotacje z budżetu województwa na prace przy obiektach zabytkowych mogą się ubiegać samorządy, samorządowe instytucje kultury, placówki oświatowe i szkoły, instytucje podlegle organom administracji publicznej, fundacje i stowarzyszenia oraz kościoły i związki wyznaniowe. Mogą one uzyskać na prace konserwatorskie do 70 proc. wartości tych prac. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli zabytek wymaga niezwłocznego podjęcia prac, sejmik województwa może udzielić dotację w wysokości do 100 proc. koniecznych nakładów.

Przy ocenie zgłaszanych wniosków będą brane pod uwagę m.in.: znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, jego wartość historyczna, stan techniczny obiektu oraz zaangażowanie finansowe w prace przy zabytku instytucji występującej o dotację.

W tym roku na prace konserwatorskie przy zabytkach w budżecie województwa zarezerwowano 650 tys. zł. Z tego 350 tys. zł na dofinansowanie prac przy obiektach sakralnych, a 300 tys. zł na prace konserwatorskie przy pozostałych zabytkach. Pierwszy nabór wniosków zarząd województwa planuje w drugiej połowie lutego.

Na dofinansowanie prac w obiektach sakralnych samorząd województwa wydał w ubiegłym roku 334 tys. złotych, wspierając m.in. prace konserwatorskie przy kolegiacie w Opatowie oraz w sanktuariach maryjnych w Sulisławicach i Piotrkowicach k. Chmielnika.