1 sierpnia rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu tworzenia kompleksowych terenów inwestycyjnych. Na ten cel zarezerwowano ponad 49,5 miliona złotych. Wnioski można składać będzie przez miesiąc – do 1 września.

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń, związków i porozumień jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek świadczących usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego. Poziom maksymalnego wsparcia inwestycji wynosi 60%.

W ramach konkursu przewiduje się wsparcie następujących typów projektów:

  • Tworzenie nowych i rozbudowa istniejących terenów inwestycyjnych (będących w posiadaniu powiatów lub gmin), poprzez kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom;
  • Przebudowa i remont obiektów, infrastruktury przemysłowej lub powojskowej, łącznie z adaptacją na cele gospodarcze wraz z zagospodarowaniem przyległego toczenia, przyczyniająca się do tworzenia nowych miejsc pracy;
  • Uzupełnienie istniejącej zabudowy, remont i przebudowa istniejących użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele gospodarcze (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym), przyczyniające się do tworzenia nowych miejsc pracy, których rozpoczęcie realizacji nie przekracza grudnia 2009 roku.
  • Szczegółowe informacje, w tym wzory dokumentów niezbędnych w procesie aplikowania o środki, jak i Regulamin konkursu, kryteria wyboru projektów, umowy o dofinansowanie oraz podręczniki i inne wytyczne, dostępne są na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl