Całkowity koszt wszystkich inwestycji to 117 012 151,27 złotych, z czego 57 798 830,90 złotych pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem tego działania jest budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne.

Pieniądze można przeznaczyć na adaptację obiektów zabytkowych i poprzemysłowych na cele kulturalne, budowę i rozbudowę obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej oraz zagospodarowanie ich otoczenia. W ramach tego zadania wparciem objęte mogły zostać przedsięwzięcia mające na celu budowę centrów informacji kulturalnej a także te polegające na wyposażaniu obiektów pełniących funkcje kulturalne.

Wnioski mogły składać szkoły wyższe, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i porozumienia, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, czy inne organizacje pożytku publicznego. W ramch działania 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych” realizowane będą m.in także projekty: „Budowa hali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem na terenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ćmielowie”, „II etap budowy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zawichoście”, „Rozbudowa Kompleksu Obiektów Edukacyjnych w Kostomłotach II o budynek przedszkola” czy projekt zgłoszony przez Gminę Łubnice dotyczący „Rozbudowy, modernizacji i doposażenia Centrum Kultury w Łubnicach”.

fot.: www.sejmik.kielce.pl