ABC finansów publicznych

Adresaci szkolenia

Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych uczestniczący w realizacji gospodarki finansowej, radni organów stanowiących, urzędnicy uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej, osoby w trakcie służby przygotowawczej oraz inni rozpoczynający pracę w sektorze publicznym , wszyscy zainteresowani zasadami prowadzenia publicznej gospodarki finansowej.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie całego systemu finansów publicznych w Polsce, niezbędnej dla uczestniczenia w prowadzeniu legalnej, efektywnej i skutecznej gospodarki finansowej. Usystematyzowana i przejrzysta prezentacja „w pigułce” skomplikowanej problematyki ułatwi także zdanie egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej oraz w służbie przygotowawczej. Dla pracowników już realizujących gospodarkę finansową w jednostce lub odpowiedzialnych za nią szkolenie będzie okazją do wyjaśnienia posiadanych wątpliwości .

Metoda

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną oraz mindmapping, akty prawne, orzecznictwo komisji orzekających, dyskusja, przykładowe testy. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wykładowca

Prawnik, ekspert w zakresie finansów publicznych i środków unijnych. Doradca kierowników jednostek sektora finansów publicznych. Prowadzi szkolenia z  zakresu finansów publicznych od 2007 r. ( m.in. budżet zadaniowy, kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, dotacje).  Na zlecenie ACC Training & Consulting Group realizował projekty szkoleniowe m.in. dla: Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Najwyższej Izby Kontroli.

Program szkolenia

1. Pojęcie finansów publicznych:

– środki publiczne w dyspozycji podmiotów publicznych (jednostek samorządu terytorialnego, państwa oraz organizacji międzynarodowych)

– publiczna gospodarka finansowa: gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych

– prawo finansowe jako zasady publicznej gospodarki finansowej

2. Źródła prawa finansowego oraz przedmiot regulacji w zakresie pozyskiwaniu danin publicznych i pozostałych dochodów publicznych oraz wydatkowania
środków publicznych.

3. Sektor finansów publicznych:

– jednostki sektora finansów publicznych (j.s.f.p.)

– jednostki sektora publicznego, a nienależące do  j.s.f.p., np. NBP i jego rola

– podstawowe wartości makroekonomiczne (państwowy dług publiczny, nadwyżka i deficyt budżetowy, produkt krajowy brutto)

4. Formy organizacyjno-prawne j.s.f.p.

– jednostki budżetowe,

– samorządowe zakłady budżetowe,

– instytucje gospodarki budżetowej

– agencje wykonawcze,

– państwowe fundusze celowe,

– państwowe i samorządowe osoby prawne,

– formy powiązania poszczególnych j.s.f.p. z właściwym budżetem

5. Pojęcie i rodzaje środków publicznych.

– rodzaje dochodów i przychodów budżetowych

– rodzaje wydatków i rozchodów budżetowych

– przychody i koszty j.s.f.p.

6. Wydatki publiczne.

– ekonomiczne grupy wydatków

– wydatki bieżące i majątkowe

– subwencja ogólna

– dotacje (podmiotowe, przedmiotowe, celowe )

– dofinansowanie ze źródeł zagranicznych

7. Plan finansowy jako podstawa prowadzenia gospodarki finansowej.

– budżet państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego (forma prawna, cechy i struktura budżetu, roczność a wydatki niewygasające, jednostronna
dyrektywność po stronie wydatkowej)

– procedura projektowania, uchwalania, wykonywania i kontroli wykonania budżetu

– klasyfikacja budżetowa (części, działy, rozdziały i paragrafy)

– wieloletnie plany finansowe na poziomie państwa oraz JST

– plan finansowy jednostki budżetowej: projektowanie, zatwierdzanie, przyjmowanie, wykonywanie, zmiany i sprawozdawczość

– inne plany finansowe

– plan finansowy jako upoważnienie do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków

8. Budżet zadaniowy jako plan finansowy w układzie zadaniowym.

– element nowego zarządzania w sektorze publicznym

– układ zadaniowy j.s.f.p. reprezentowanych na szkoleniu

9. Finanse publiczne Unii Europejskiej.

– wieloletnia perspektywa finansowa 2014-2020

– roczny budżet UE (źródła dochodów i podstawowe wielkości, w tym składka Polski)

– wydatki na politykę spójności i konkurencyjności, wspólną politykę rolną oraz pozostałe grupy wydatków

– fundusze strukturalne (Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego),  Fundusz Spójności oraz wspólnotowe instrumenty finansowe

10. Zasady gospodarki budżetowej określone w ustawie o finansach publicznych.

– upoważnienie do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków publicznych

– zasady dokonywania wydatków publicznych (legalność, planowość, celowość, efektywność, skuteczność, terminowość  i uprzedniość umów

– równy dostęp do realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych (zlecanie zadań publicznym organizacjom pozarządowym, wybór wykonawcy
zamówienia publicznego)

– umowa jako podstawa powierzenia (finansowania lub wsparcia) realizacji zadania lub udzielenia zamówienia publicznego

11. Kontrola gospodarki finansowej

– kontrola wewnętrzna (cele i zakres kontroli zarządczej, kontrola finansowa )

– kontrola zewnętrzna (Najwyższa Izba Kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa, dysponenci środków)

– audyt wewnętrzny

12. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

– zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

– najistotniejsze zmiany wprowadzone w 2017 w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

– obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych

– kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i przesłanki ich stosowania

– postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów

13. System podatkowy w Polsce.

– pojęcie i struktura podatku

– rodzaje podatków (m.in. bezpośrednie i pośrednie, państwowe i samorządowe)

– pozostałe daniny publiczne w Polsce (opłaty, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne)

14. Inne zagadnienia zgłoszone przez uczestników.

Cena szkolenia

1100 zł – cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 21.03.2018 r.
1140 zł – cena standardowa obowiązująca przy zgłoszeniu od 22.03.2018 r.

cena szkolenia zawiera:

  • komplet materiałów szkoleniowych,
  • certyfikaty dla uczestników,
  • przerwy kawowe, obiad,
  • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Cena szkolenia: 1100 zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2018-04-04 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe