ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2014 R

  ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI W 2014 R
 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest w przypadku zamawiających przedstawienie prawidłowych sposobów udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane od określenia potrzeb do zawarcia umowy, a w przypadku wykonawców, zapoznanie ich z zasadami udzielania zamówień publicznych i wynikającymi z nich prawami i obowiązkami, których przestrzeganie umożliwia skuteczne ubieganie się o zamówienia. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o znowelizowaną ustawę Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze, najnowsze orzecznictwo, opinie prawne UZP oraz liczne przykłady błędów z wyników kontroli.

Uwaga! 29 sierpnia 2014 r. Sejm uchwalił obszerną nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych. Przewiduje ona m.in.:

 • odformalizowanie postępowań na usługi niepriorytetowe poniżej progów unijnych,
 • wprowadzenie fakultatywnej przesłanki wykluczenia nierzetelnego wykonawcy z postępowania,
 • solidarną odpowiedzialność innego podmiotu i wykonawcy za szkodę zamawiającego,
 • możliwość wymagania zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących zamówienie publiczne,
 • zatrzymanie wadium za nieuzupełnienie dokumentów w przypadku braku możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, rozszerzenie przesłanki zatrzymania wadium na wykonawcę, który nie zaakceptował poprawienia omyłki,
 • zmiany dotyczące rażąco niskiej ceny w tym definicję tego pojęcia,
 • ograniczenie stosowania najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert,
 • klauzule waloryzacyjne w umowach długoterminowych.

METODA

Wykład prowadzony w oparciu o liczne przykłady z praktyki (prezentacja multimedialna). Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny zamówień publicznych. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

WYKŁADOWCA

Prawnik, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców zajmujących się problematyką zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych od 2000r. Wybrane szkolenia z zakresu zamówień publicznych prowadzone cyklicznie w ostatnich latach przez wykładowcę:

 • Zamówienia publiczne w praktyce – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni),
 • ABC zamówień publicznych – szkolenie dla początkujących (2 dni),
 • Zamówienia publiczne – jak radzić sobie w trudnych sytuacjach?,
 • Nowelizacja prawa zamówień publicznych,
 • Najnowsze wyniki kontroli zamówień publicznych,
 • Zamówienia publiczne – warsztaty dla zamawiających i wykonawców (3 dni),
 • Jak wygrywać przetargi ?  szkolenie dla wykonawców.

 Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.:

 • Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Narodowy Bank Polski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego,
 • SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska.

 Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych:

 • Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie – 2005, II wydanie – 2007, III wydanie – 2009),
 • współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy", wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS,
 • Artykuły: „Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna", „Rachunkowość Budżetowa", „Zamówienia Publiczne Doradca", „Monitor Prawniczy".

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do problematyki zamówień publicznych:

 • znaczenie rynku zamówień publicznych,
 • cele regulacji zamówień publicznych,
 • Prawo zamówień publicznych w systemie finansów publicznych,
 • Prawo zamówień publicznych a Kodeks cywilny,
 • przegląd przepisów innych ustaw niezbędnych do stosowania Prawa zamówień publicznych,
 • wspólnotowe regulacje zamówień publicznych,
 • systematyka ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy:

 • definicja zamówienia publicznego,
 • progi kwotowe i związane z nimi procedury udzielania zamówień: uproszczona, podstawowa i zaostrzona,
 • zamówienia o charakterze mieszanym,
 • zamówienia całkowicie lub częściowo wyłączone spod rządów ustawy.

3. Zasady udzielania zamówień:

 • zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców,
 • bezstronność i obiektywizm zamawiającego,
 • jawność,
 • pisemność,
 • prowadzenie postępowania w języku polskim,
 • traktowanie trybów przetargowych jako podstawowe.

4. Pozycja wykonawcy zamówienia w postępowaniu:

 • warunki podmiotowe udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie,
 • uzupełnianie dokumentów,
 • wykluczenie wykonawcy z postępowania – przyczyny i dokumentowanie wykluczenia,
 • wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.

5. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

 • opis przedmiotu zamówienia,
 • określenie wartości szacunkowej zamówienia i dzielenie zamówienia na części,
 • wybór trybu postępowania,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
 • ogłoszenia.

6. Tryby postępowania:

 • ogłoszenia i zaproszenia,
 • terminy,
 • wadium,
 • kwalifikacja wykonawców,
 • negocjacje.

7. Wybór najkorzystniejszej oferty:

 • definicja oferty, forma oferty, treść oferty, oferta częściowa,
 • termin złożenia oferty,
 • termin związania ofertą,
 • otwarcie ofert,
 • oczywista omyłka pisarska, omyłka rachunkowa w obliczeniu ceny oferty,
 • odrzucenie oferty,
 • rażąco niska cena,
 • kryteria oceny ofert,
 • zawiadomienie o wyniku postępowania,
 • unieważnienie postępowania,
 • zawarcie umowy,
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

8. Umowy o zamówienia publiczne – cechy szczególne wynikające z Prawa zamówień publicznych:

 • forma umowy,
 • okres, na jaki można zawrzeć umowę,
 • zmiany umowy,
 • szczególny przypadek odstąpienia od umowy,
 • unieważnienie umowy,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

9. Środki ochrony prawnej:

 • odwołanie: podmioty uprawnione do wnoszenia, zawiadomienie zamawiającego o wniesieniu odwołania,
 • skarga: podmioty uprawnione do wnoszenia.

10. Organizacja zamówień publicznych w jednostce zamawiającej:

 • podział kompetencji między kierownika zamawiającego i komisję przetargową.

11. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych:

 • odpowiedzialność na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • odpowiedzialność karna.

CENA SZKOLENIA

870 zł;

cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • przerwy kawowe, obiad.

Powyższa cena jest ceną netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

WARUNKIEM UDZIAŁU W SZKOLENIU JEST PRZESŁANIE FAXEM WYPEŁNIONEGO FORMULARZA NA NR (22) 872-14-85 LUB E-MAILEM NA ADRES SZKOLENIA@ACC.NET.PL, DOSTĘPNEGO NA STRONIE:
www.acc.net.pl

Rezygnacji należy dokonać w terminie do 6 dni roboczych przed szkoleniem.

Szkolenia zamknięte (wewnętrzne) organizowane na zlecenie Klienta charakteryzują się dopasowaniem do indywidualnych potrzeb szkoleniowych

ORGANIZATOR:
ACC TRAINING & CONSULTING GROUP
www.acc.net.pl
szkolenia@acc.net.pl
tel/fax: 22 872 14 85

Cena szkolenia: 870 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2015-01-29 Adres:

Slaskie
Katowice Centrum
Dworcowa 9

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe