ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN – SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH (2 DNI)

Szanowni Państwo,
Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu:  

 ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.
Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN
– SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH (2 DNI)
MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA:
WARSZAWA (Centrum) 19 – 20.06.2017 r. godz. 10:00 – 16:00
Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25

ADRESACI SZKOLENIA

  • zamawiający : pracownicy wydziałów zamówień publicznych, inwestycji, członkowie komisji przetargowych
  • wykonawcy: pracownicy działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest w przypadku zamawiających przedstawienie prawidłowych sposobów udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane od określenia potrzeb do zawarcia umowy, a w przypadku wykonawców, zapoznanie ich z zasadami udzielania zamówień publicznych i wynikającymi z nich prawami i obowiązkami, których przestrzeganie umożliwia skuteczne ubieganie się o zamówienia. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o znowelizowaną ustawę Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze, najnowsze orzecznictwo, opinie prawne UZP oraz liczne przykłady błędów z wyników kontroli.

Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone do systemu zamówień publicznych, w tym przede wszystkim nowelizację z 22 czerwca 2016 r., implementującą do polskiego prawa zapisy nowych dyrektyw (2014/24/UE i 2014/25/UE):

·     wprowadzenie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),

·     żądanie od wykonawców dokumentów po ocenie ofert,

·    obowiązek wymagania zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych na usługi i roboty budowlane,

·  wprowadzenie tzw. zamówień in-house, czyli zamówień udzielanych podmiotom powiązanym z zamawiającym,

·     ograniczenie stosowania kryterium ceny w sektorze finansów publicznych,

·     liberalizacja aneksowania umów,

·     rozszerzenie dopuszczalności odwołań dla zamówień o niższych wartościach.

 METODA

Wykład prowadzony w oparciu o liczne przykłady z praktyki (prezentacja multimedialna). Podczas szkolenia wykładowca przeprowadzi warsztaty, w trakcie których uczestnicy podzieleni na grupy będą oceniać konkretne przypadki z praktyki udzielania zamówień publicznych. Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny zamówień publicznych. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

WYKŁADOWCA

Prawnik, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców zajmujących się problematyką zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych od 2000r.

 Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.:

  • Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Narodowy Bank Polski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego,
  • SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska.

 Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych:

  •  Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie – 2005, II wydanie – 2007, III wydanie – 2009),
  • współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy”, wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS,
  • Artykuły: „Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”, „Rachunkowość Budżetowa”, „Zamówienia Publiczne Doradca”, „Monitor Prawniczy”.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do problematyki zamówień publicznych:

  • znaczenie rynku zamówień publicznych,
  • cele regulacji zamówień publicznych,
  • Prawo zamówień publicznych w systemie finansów publicznych,
  • Prawo zamówień publicznych a Kodeks cywilny, w tym zmiana obliczania terminu kończącego się w sobotę,
  • przegląd przepisów innych ustaw niezbędnych do stosowania Prawa zamówień publicznych,
  • wspólnotowe regulacje zamówień publicznych,
  • systematyka ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy:

  • definicja zamówienia publicznego,
  • progi kwotowe i związane z nimi procedury udzielania zamówień: uproszczona, podstawowa i zaostrzona,
  • zamówienia o charakterze mieszanym,
  • zamówienia wyłączone spod rządów ustawy, w tym wyłączenia na usługi prawne, kredyty i pożyczki.

3. Zasady udzielania zamówień:

  • zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców,
  • bezstronność i obiektywizm zamawiającego,
  • jawność,
  • pisemność,
  • prowadzenie postępowania w języku polskim,
  • traktowanie trybów przetargowych jako podstawowe.

4. Wykonawca zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (warunki udziału w postępowaniu, potencjał innego podmiotu, wykluczenie, konsorcjum):

  • warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie:
    • klauzule społeczne,
    • zmiany w zakresie wykorzystania potencjału innego podmiotu, wprowadzenie obowiązku realizowania zamówienia przez inny podmiot,
    • ustalenie maksymalnego poziomu obrotu,
    • konflikt interesów wykonawcy,
    • jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ),
    • weryfikacja dokumentów wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,
    • wymaganie dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia, a nie na termin składania ofert,
  • uzupełnianie dokumentów, w tym przykłady z wyników kontroli,
  • wykluczenie wykonawcy z postępowania – przyczyny i dokumentowanie wykluczenia, w tym nowe przesłanki wykluczenia, tzw. procedura self-cleaning,
  • wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym specjalne warunki udziału w postępowaniu dla konsorcjów.

5. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia, w tym specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

  • obowiązek publikowania planu zamówień publicznych przez zamawiających z sektora finansów publicznych,
  • opis przedmiotu zamówienia, w tym obowiązek wymagania zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych na usługi i roboty budowlane,
  • określenie wartości szacunkowej zamówienia i dzielenie zamówienia na części,
  • wybór trybu postępowania,
  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
  • ogłoszenia.

6.  Tryby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

a) Podstawowe tryby postępowań o zamówienia publiczne, które można stosować bez względu na wartość oraz rodzaj zamówienia:

·         przetarg nieograniczony, w tym regulacje dotyczące ogłoszeń, wadium, terminów składania ofert,

·         przetarg ograniczony, w tym selekcja wykonawców,

b) Pozostałe tryby postępowań, które można stosować wyłącznie w uzasadnionych przypadkach:

·         negocjacje z ogłoszeniem,

·         negocjacje bez ogłoszenia,

·         dialog konkurencyjny,

·         zamówienie z wolnej ręki

·         zapytanie o cenę,

·         licytacja elektroniczna,

·         partnerstwo innowacyjne – nowy tryb postępowania.

7. Przygotowanie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty:

  • definicja oferty, treść oferty,
  • termin złożenia oferty,
  • termin związania ofertą,
  • otwarcie ofert,
  • poprawianie omyłek w ofertach,
  • odrzucenie oferty,
  • rażąco niska cena,
  • kryteria oceny ofert, w tym:
    • definicja najkorzystniejszej oferty,
    • przykładowe kryteria,
    • istotne ograniczenie stosowania kryterium ceny w sektorze finansów publicznych,
    • pojęcie kosztów cyklu życia,
  • zawiadomienie o wyniku postępowania,
  • unieważnienie postępowania,
  • zawarcie umowy,
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

8. Umowy o zamówienia publiczne – cechy szczególne wynikające z Prawa zamówień publicznych:

  • forma umowy,
  • okres, na jaki można zawrzeć umowę,
  • zmiany umowy, w tym:
    • dopuszczalna zmiana wykonawcy,
    • zmiana nieprzewidywalna dla zamawiającego,
    • zamówienie dodatkowe jako aneks do umowy,
    • definicja zmiany istotnej,
  • szczególny przypadek odstąpienia od umowy,
  • unieważnienie umowy,
  • zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

9. Środki ochrony prawnej:

  • odwołanie:
    • podmioty uprawnione do wnoszenia odwołań,
    • zawiadomienie zamawiającego o wniesieniu odwołania,
    • rozszerzenie dopuszczalności odwołań dla zamówień o niższych wartościach,
  • skarga: podmioty uprawnione do wnoszenia.

10. Organizacja zamówień publicznych w jednostce zamawiającej:

  • podział kompetencji między kierownika zamawiającego i komisję przetargową,
  • zespół do nadzoru nad realizacją zamówienia.

11. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych:

  • odpowiedzialność na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych po zmianach,
  • odpowiedzialność karna.

CENA SZKOLENIA

899 zł – cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 5.06.2017 r.
950 zł – cena standardowa obowiązująca przy zgłoszeniu od 6.06.2017 r.

cena szkolenia zawiera:

  • komplet materiałów szkoleniowych,
  • certyfikaty dla uczestników szkolenia,
  • przerwy kawowe, obiad,
  • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do państwa potrzeb.

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 10% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na wszystkie nasze szkolenia.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

 

Cena szkolenia: 899 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2017-06-19 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Złota 48/54

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe