BŁĘDY W REALIZACJI KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ŚWIETLE WYNIKÓW KONTROLI

Szanowni Państwo,
Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu:

BŁĘDY W REALIZACJI KONTROLI ZARZĄDCZEJ
W ŚWIETLE WYNIKÓW KONTROLI
MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA:

POZNAŃ (Centrum) 23.06.2017 r. godz. 10:00 – 16:00
Hotel Mercure Centrum ****
 ul. Roosevelta 20 
DOGODNY DOJAZD – SPRAW >>

sala_1  sala_2  andante_1

ADRESACI SZKOLENIA

Kierownicy jednostek, dyrektorzy, główni księgowi, skarbnicy, sekretarze, audytorzy wewnętrzni, koordynatorzy kontroli zarządczej  i pozostali pracownicy odpowiedzialni za organizację pracy, gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne w jednostkach sektora finansów publicznych..

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w ocenie i poprawie systemu kontroli zarządczej funkcjonującego w reprezentowanych przez nich jednostkach w świetle wyników kontroli realizacji kontroli zarządczej przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz regionalne izby obrachunkowe, zwłaszcza w zakresie oceny adekwatności, skuteczności i efektywności mechanizmów kontroli zarządczej.

METODA

Wykład w oparciu o prezentację, dyskusja, analiza przykładowych wystąpień pokontrolnych oraz przykładów zgłaszanych przez uczestników szkolenia. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

WYKŁADOWCA

Prawnik, ekspert w zakresie finansów publicznych i środków unijnych,  wykładowca prawa finansowego, autor publikacji opublikowanych m.in. na łamach „Przeglądu Podatkowego”. Doradca organów wykonawczych JST oraz innych kierowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, środków unijnych, zarządzania i organizacji, zamówień publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na zlecenie ACC Training & Consulting Group realizował projekty szkoleniowe m.in. dla : Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Miasta w Warszawie, Urzędu Miasta w Krakowie, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Najwyższej Izby Kontroli.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Kontrole Najwyższej Izby Kontroli, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i innych organów dotyczące realizacji kontroli zarządczej oraz celów i mierników w budżecie zadaniowym

 • Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie realizacji kontroli zarządczej
 • Najczęstsze uwagi i wnioski organów kontrolnych dotyczące m.in. zarządzania ryzykiem, określania celów i planowania zadań, zakresów czynności pracowników, udzielania zamówień publicznych, ochrony zasobów, przestrzegania etyki.

II. Błędy dotyczące zakresu podmiotowego kontroli zarządczej

 • Osoby odpowiedzialne za realizację kontroli zarządczej
 • Osoby realizujące kontrolę zarządczą
 • Przypisanie poszczególnym osobom obowiązków z zakresu kontroli zarządczej
 • Rola kierownika jednostki, przełożonych komórek organizacyjnych, działu kontroli wewnętrznej, audytora wewnętrznego, głównego księgowego i pozostałych pracowników jednostki

III. Błędy dotyczące zakresu przedmiotowego kontroli zarządczej

 • Błędy dotyczące samej istoty kontroli zarządczej (m.in. utożsamianie kontroli zarządczej wyłącznie z tworzeniem dokumentów na wypadek kontroli zewnętrznej, zarządzanie ryzykiem jako skomplikowana, niezrozumiała i pracochłonna procedura nieprzynosząca żadnych korzyści)
 • Utożsamianie kontroli zarządczej z kontrolą finansową lub kontrolą wewnętrzną, wykonywaną przez główną księgową lub dział kontroli
 • Działania służące osiąganiu celów i realizacji zadań a obszary kontroli zarządczej określone w ustawie
 • Brak integracji rozwiązań wynikających z kontroli zarządczej, budżetu zadaniowego, zarządzania procesowego oraz zarządzania jakością, np. zgodnie z ISO 9001.

IV. Błędy dotyczące adekwatności, skuteczności i efektywności istniejących i wprowadzanych mechanizmów kontroli zarządczej

 • Znaczenie istnienia formalnego systemu zarządzania ryzykiem
 • Ocena istniejących w jednostce procedur pisemnych i dobrych praktyk a niezbędne zmiany
 • Przesłanki oceny kontroli zarządczej w świetle wyników kontroli NIK

V. Błędy w zakresie monitorowania i dokumentowania realizacji kontroli zarządczej

 • Nadzór nad bieżącym wykonywaniem zadań a monitorowanie  systemu kontroli zarządczej w jednostce oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych
 • Źródła informacji o stanie kontroli zarządczej
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy samooceny kontroli zarządczej

VI. Błędy w zarządzaniu popełniane w poszczególnych obszarach realizacji kontroli zarządczej

 • Środowisko wewnętrzne: błędy w zakresie etyki, kompetencji, struktury, organizacji pracy oraz delegowania zadań i obowiązków,
 • Cele i zarządzanie ryzykiem: brak rozróżnienia celów i zadań, błędne określanie celów strategicznych i operacyjnych, stosowanie mierników niezwiązanych z celem, fikcyjne zarządzanie ryzykiem w zakresie identyfikacji ryzyk, analizy i oceny ryzyka, progów akceptowalności ryzyka, brak monitorowanie poziomu ryzyk i skuteczności przeciwdziałań, niezrozumiałość rejestru ryzyk
 • Mechanizmy kontroli: nieprawidłowe ustalenia dotyczące istniejących mechanizmów kontrolnych i nowych przeciwdziałań, nieadekwatność rozwiązań w stosunku do potrzeb/problemów w jednostce
 •  Informacja i komunikacja: brak prawidłowego pozyskiwania i przepływu informacji, nieprawidłowości w komunikacji pisemnej, ustnej i elektronicznej, nieudostępnianie informacji publicznej, brak merytorycznej oceny efektów pracy, poziomu realizacji zadań oraz osiągnięcia celów

VII. Analiza przykładowych wystąpień pokontrolnych oraz praktyk stosowanych w jednostkach reprezentowanych przez uczestników szkolenia

CENA SZKOLENIA

449 zł - cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 9.06.2017 r.
490 zł – cena standardowa obowiązująca przy zgłoszeniu od 10.06.2017 r.

cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na wszystkie nasze szkolenia.
Uwaga! Promocje nie łączą się
.

Cena szkolenia: 449 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2017-06-23 Adres:

Wielkopolskie
Poznań

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe