BŁĘDY W REALIZACJI KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ŚWIETLE WYNIKÓW KONTROLI

BŁĘDY W REALIZACJI KONTROLI ZARZĄDCZEJ
W ŚWIETLE WYNIKÓW KONTROLI

ADRESACI SZKOLENIA

Kierownicy jednostek, dyrektorzy, główni księgowi, skarbnicy, sekretarze, audytorzy wewnętrzni, koordynatorzy kontroli zarządczej  i pozostali pracownicy odpowiedzialni za organizację pracy, gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne w jednostkach sektora finansów publicznych.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w ocenie i poprawie systemu kontroli zarządczej stosowanego w reprezentowanych przez nich jednostkach w świetle wyników kontroli realizacji kontroli zarządczej przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz inne organy.

METODA

Wykład w oparciu o prezentację, dyskusja, analiza przykładowych wystąpień pokontrolnych oraz przykładów zgłaszanych przez uczestników szkolenia. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji. 

WYKŁADOWCA

Prawnik, ekspert w zakresie finansów publicznych i środków unijnych, konsultant podatkowy, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego UMCS, wykładowca prawa finansowego, autor publikacji opublikowanych m.in. na łamach „Przeglądu Podatkowego".  Doradca organów wykonawczych JST oraz innych kierowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, środków unijnych, zamówień publicznych, zarządzania i organizacji oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wybrane szkolenia z zakresu finansów publicznych prowadzone w ostatnich latach przez wykładowcę:

 • Finanse publiczne w praktyce – cykl szkoleń 2009-2014 r.,
 • Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego – cykl szkoleń 2010-2014 r.,
 • Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym – cykl szkoleń 2010-2014 r.,
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – cykl szkoleń 2008-2014 r.,
 • Budżet zadaniowy – cykl szkoleń 2010-2014 r., w tym szkolenia w ramach projektu szkoleniowego Ministerstwa Finansów,
 • Zamówienia publiczne do 30 000 euro – cykl szkoleń 2010-2014 r.

PROGRAM SZKOLENIA

1.Kontrole Najwyższej Izby Kontroli, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i innych organów dotyczące realizacji kontroli zarządczej:

 • najczęstsze nieprawidłowości w zakresie realizacji kontroli zarządczej,
 • najczęstsze uwagi i wnioski organów kontrolnych dotyczące m.in. zarządzania ryzykiem, określania celów i planowania zadań, zakresów czynności pracowników, udzielania zamówień publicznych, ochrony zasobów, przestrzegania etyki.

2.Błędy dotyczące zakresu podmiotowego kontroli zarządczej:

 • osoby odpowiedzialne za realizację kontroli zarządczej,
 • osoby realizujące kontrolę zarządczą,
 • przypisanie poszczególnym osobom obowiązków z zakresu kontroli zarządczej,
 • rola kierownika jednostki, przełożonych komórek organizacyjnych, działu kontroli wewnętrznej, audytora wewnętrznego, głównego księgowego i pozostałych pracowników jednostki.

3.Błędy dotyczące zakresu przedmiotowego kontroli zarządczej:

 • rola kontroli finansowej i kontroli wewnętrznej w systemie kontroli zarządczej,
 • działania służące osiąganiu celów i realizacji zadań a obszary kontroli zarządczej określone w ustawie.

4.Błędy dotyczące adekwatności, skuteczności i efektywności istniejących i wprowadzanych mechanizmów kontroli zarządczej:

 • znaczenie istnienia formalnego systemu zarządzania ryzykiem,
 • ocena istniejących w jednostce procedur pisemnych i dobrych praktyk a niezbędne zmiany.

5.Błędy w zakresie monitorowania i dokumentowania realizacji kontroli zarządczej:

 • nadzór nad bieżącym wykonywaniem zadań a monitorowanie  systemu kontroli zarządczej w jednostce oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych,
 • źródła informacji o stanie kontroli zarządczej,
 • zakres podmiotowy i przedmiotowy samooceny kontroli zarządczej.

6.Błędy w zarządzaniu popełniane w poszczególnych obszarach realizacji kontroli zarządczej:

 • środowisko wewnętrzne: etyka, kompetencje, struktura, organizacja pracy, delegowanie,
 • cele i zarządzanie ryzykiem: rozróżnienie celów i zadań, określanie celów strategicznych i operacyjnych, określanie i monitorowanie mierników, identyfikacja ryzyk, analiza i ocena ryzyka, próg akceptowalności ryzyka, monitorowanie poziomu ryzyk i skuteczności przeciwdziałań, zrozumiałość rejestru ryzyk,
 • mechanizmy kontroli: ustalenie istniejących mechanizmów kontrolnych i określanie nowych przeciwdziałań, adekwatność w stosunku do potrzeb/problemów w jednostce,
 • informacja i komunikacja: pozyskiwanie i przepływ informacji, komunikacja pisemna ustna, pisemna i elektroniczna, udostępnianie informacji publicznej, ocena efektów pracy.

7.Analiza przykładowych wystąpień pokontrolnych oraz praktyk stosowanych w jednostkach reprezentowanych przez uczestników szkolenia.

CENA SZKOLENIA

430 zł

cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • przerwy kawowe, obiad.

Powyższa cena jest ceną netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

WARUNKIEM UDZIAŁU W SZKOLENIU JEST PRZESŁANIE FAXEM WYPEŁNIONEGO FORMULARZA NA NR (22) 872-14-85 LUB E-MAILEM NA ADRES SZKOLENIA@ACC.NET.PL, DOSTĘPNEGO NA STRONIE:
www.acc.net.pl
 

Rezygnacji należy dokonać w terminie do 6 dni roboczych przed szkoleniem.

Szkolenia zamknięte (wewnętrzne) organizowane na zlecenie Klienta charakteryzują się dopasowaniem do indywidualnych potrzeb szkoleniowych zleceniodawcy.

ORGANIZATOR:
ACC TRAINING & CONSULTING GROUP
www.acc.net.pl
szkolenia@acc.net.pl
tel/fax: 22 872 14 85

Cena szkolenia: 430 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-18 Adres:

Slaskie
Katowice Centrum
Dworcowa 9

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe