Certyfikowany kurs na Specjalistę Projektów Unijnych 2014-2020 ©

Czy wiesz, że…
… wymagany w projekcie wkład własny nie musi stanowić dodatkowego obciążenia finansowego dla Beneficjenta?

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom zasad realizacji projektów unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Udział w szkoleniu zwiększy szanse na skuteczne aplikowanie i realizację projektów w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Odbiorcy szkolenia

Osoby zaczynające pracę w funduszach unijnych
Pracownicy merytoryczni, którzy w ramach swoich obowiązków będą zajmować się także projektami unijnymi
Kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni

Po szkoleniu…
Nabędziesz umiejętność znajdywania właściwego źródła finansowania projektu i doboru wskaźników bezpiecznych dla realizacji projektu.

Szkolenie trwa łącznie 4 dni

I część: 14-15 grudnia

II część: 14 – 15 stycznia

Program

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020  – nowy system, cele i zasady realizacji projektów
Cele i założenia polityki spójności na lata 2014-2020
Programy krajowe i regionalne
Nowe Programy Operacyjne 2014-2020 – przykłady projektów możliwych do zrealizowania w ramach:
PO Polska Cyfrowa
PO Inteligentny Rozwój
PO Infrastruktura i Środowisko
PO Polska Wschodnia
PO Wiedza, Edukacja, Rozwój
Regionalnych Programów Operacyjnych
Jak odnaleźć się w nowych Programach Operacyjnych?
Zasady finansowania projektów
Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje
Montaż finansowy – poziom dofinansowania, wkład własny, pomoc publiczna
Wkład własny niepieniężny
System wyboru projektów
Instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy
Typy Beneficjentów
Tryby wyboru projektów
Kryteria oceny i wyboru projektów
Procedura odwoławcza
Przygotowanie projektu – czyli droga od pomysłu do wniosku o dofinansowanie
Pomysł a źródło finansowania
Kilka prostych pytań drogą do dobrego projektu
Sami czy w partnerstwie – za i przeciw
Zawartość wniosku o dofinansowanie – część warsztatowa
Logika projektowa
Cel projektu i uzasadnienie – czyli zacznijmy od początku
Działania
Produkty, rezultaty – wskaźniki kluczowe ogniwa układanki
Analiza ryzyka
Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem
Realizacja polityk wspólnotowych
Wybór wykonawców w ramach projektu unijnego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
Kwalifikowalność wydatków  w ramach nowej perspektywy 2014-2020
Matryca logiczna kwalifikowalności
Kwalifikowalność wydatków w czasie trwania projektu
Nowe zasady kwalifikowalności wydatków  (w tym m.in. wynagrodzenia, zarządzanie projektem, zakup środków trwałych, amortyzacja, zakup nieruchomości, VAT itp.)
Projekty generujące dochód
Uproszczone formy rozliczania wydatków
Koszty niekwalifikowane
Zagrożenia uznania wydatków za niekwalifikowane  – jak im przeciwdziałać?
Budżet i harmonogram realizacji projektu – warsztat praktyczny
Kwalifikowalność a prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu
Zasady rachunkowości projektów unijnych
Wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji
Dodatkowe dokumenty potwierdzające prawidłowość realizacji projektu i kwalifikowalność wydatków
Zarządzanie projektem unijnym w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
Monitoring postępu rzeczowego i finansowego projektu w czasie
Planowanie finansowe w projekcie a płynność finansowa projektu
Wniosek o płatność i sprawozdawczość w projektach
Kontrola projektu
Kto ma prawo nas kontrolować?
Rodzaje kontroli
Obowiązek Projektodawcy poddania się kontroli
Jak przygotować się do kontroli?
Główne obszary zainteresowania kontroli – na co zwrócić szczególną uwagę realizując projekt unijny, aby nie narazić się na zarzut nieprawidłowości
Kontrola trwałości – zmiana podejścia
Zamknięcie projektu – jak przygotować dokumentację projektową do archiwizacji

Prowadzący

Ingrid Szrajer

Ekspert Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy Acces Consulting, ekspert z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena szkolenia: 1890 zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2015-12-14 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Al. Jerozolimskie 123a, GOLDEN FLOOR
02-222

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe