DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z TZW. UMÓW KREDYTÓW FRANKOWYCH W PRAKTYCE I W ORZECZNICTWIE. Wykładowca: dr Helena Ciepła sędzia Sądu Najwyższego

Inne Teminy

 

08.04.2020 Warszawa

15.04.2020 Szczecin

 Program szkolenia

 

  1. Zawarcie umowy o tzw. kredyt frankowy indeksowany, bądź denominowany.

 

  1. Abuzywne klauzule walutowe

 

  1. Eliminacja klauzuli abuzywnej, a dalsze obowiązywanie umowy

 

  1. Znaczenie dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U.UE.L 1993/95/29),

 

  1. Znaczenie wyroku TSUE z 3.10.2019r. w sprawie C-260/18 dla dochodzenia roszczeń z tzw. umów kredytów frankowych

 

  1. Zawarcie aneksu do umowy zgodnie z ustawą antyspreadową i spłata kredytu bezpośrednio w walucie obcej

 

  1. Wyliczenie wysokości dochodzonego roszczenia

 

  1. Zawezwanie do próby ugodowej, a przedawnienie roszczenia z tzw. umów kredytów frankowych w stanie prawnym od 21.8.2019r.

 

  1. Odfrankowienie umowy kredytowej a stwierdzenie jej nieważności

 

  1. Dopuszczalność dochodzenia roszczenia po całkowitej spłacie kredytu

 

  1. Postawienie przez Bank kredytu w stan wymagalności

 

  1. Orzecznictwo

 

Prowadzący

 

dr Helena Ciepła

 

doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego  w stanie spoczynku; jest autorem i współautorem wielu publikacji, m.in. komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu rodzinnego oraz ustawy o księgach wieczystych; prowadzi działalność dydaktyczną w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz  szkolenia  aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

 

Szczegóły organizacyjne

 

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

 

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.

 

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów przy szkoleniach popołudniowych  wymaganych przez OIRP oraz ORA.

 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

 

Koszty:

 

Cena: 599 PLN+23% VAT (736,77 PLN brutto)

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

 

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Cena szkolenia: 599 + 23% VAT zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2020-03-12 Adres:

Podkarpackie
Rzeszów

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe